Kongnitiv tilnærming til mennesker

Pål Abrahamsen Om forfatteren
Artikkel

Wormnes, Bjørn

Manger, Terje

Motivasjon og mestring

Veier til effektiv bruk av egne ressurser. 227 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 298

ISBN 82-450-0308-5

Dette er en lettlest og grundig bok med mange litteraturhenvisninger. Den gir god oversikt over forskning om kognisjon og motivasjonsarbeid. Det er imidlertid ingen «kokebok», verken for behandlere som vil bli mer effektive i sin behandling eller i pasienters mestring av egne liv, men en oversikt over mye av den teoretiske kunnskapen som finnes når det gjelder holdninger, påvirkninger og læring. Fremstillingen er krydret med forfatternes tankevekkende eksempler, i stor grad fra idrettsverdenen, men også fra behandlingsverdenen – spesielt kreftbehandling og pasienter med amyotrofisk lateralsklerose.

Leger er også praktiske lærere i mange sammenhenger. Det forventes at vi skal gå foran med et godt eksempel og vise og lære bort gode holdninger. Vi skal få folk til å slutte å røyke og bør vite hvordan dette gjøres effektivt. Vi skal gi våre pasienter det lille ekstra som gjør at de kommer seg videre og helst ut av sykdommen. Vi er eksperter som folk ofte vil ha gode råd fra, og vi må følge dem selv.

Forfatterne tar for seg en rekke pedagogiske begreper og dokumenterer viktig forskning i denne sammenheng. De diskuterer hvordan vi kan snu fortvilelsen til optimisme, de går inn på det faktum at folk lever med hvert sitt handlingsmønster og at vi må skjønne dette før noe kan gjøres med pasientens plager. Det siste kapittelet «Dialogen og den indre samtalen» er kanskje det leger vil finne mest matnyttig i sitt daglige arbeid. «Patogenese» blir snudd til «salutogenese».

Nå er det jo ikke slik at prestasjoner og mestring i seg selv alltid fører til god helse. Men en holdning som er å tro at man får det til, en analyse av hva som hindrer en i å greie det, en forståelse av hvordan vår kommunikasjon direkte påvirker andres tilstander – den er det selvsagt alltid nyttig å opparbeide. Det er sagt at ingen elever provoserer læreren mer enn de som ikke utnytter evnene sine. Heller ikke er det særlig godt for leger å bli møtt av pasienter som «legger alt i legens hender» uten selv å medvirke til å løse opp sine vanskelige situasjoner.

Kognitiv terapi er for tiden svært populært innen psykiatrien. Det gjelder å påvirke tankene og derved holdningene hos folk. Men dette er nok ikke alltid tilstrekkelig, bedring kan også være resultatet av at vi konsentrerer oss om pasientenes relasjoner eller gir dem muligheter også til å finne ut av føleleslivet sitt. Med dette som utgangspunkt kan boken anbefales for kolleger som vil skaffe seg oversikt over begreper i og forståelse innen nyere pedagogisk-psykologisk forskning.

Anbefalte artikler