Praksiskonsulenter på Sommarøya

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Praksiskonsulentene i Norge hadde i begynnelsen av juni sin andre årlige samling på vakre Sommarøya i Troms i strålende midnattsol.

  Praksiskonsulentene skuer etter midnattsolen. Foto Anton Giæver
  Praksiskonsulentene skuer etter midnattsolen. Foto Anton Giæver

  Det var lagt opp til en god blanding av faglig og sosialt samvær. Første dag var det et fellesmøte mellom praksiskoordinatorene i de tre nordiske land – Norge, Danmark og Sverige. De øvrige dagene bestod programmet av erfaringsutveksling og diskusjon om andre temaer. Arrangør var praksiskonsulentordningen (PKO) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som i år runder ti år.

  Gode pasientforløp

  Gode pasientforløp

  Forbedring var hovedtemaet under seminaret. De 35 praksiskonsulentene samt en rekke andre fagfolk, diskuterte bl.a. hvordan samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og informasjonsflyten mellom nivåene kunne forbedres. Likeledes hvordan henvisnings- og innleggelses- og utskrivingsprosessen kunne forbedres. Målet er å sikre gode pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

  En forbedring av samarbeidet rundt kronikerne som trenger koordinerte tjenester mellom nivåene, og hvordan PKO kan bidra, var også blant temaene. God kommunikasjon mellom fastlege og sykehuslege er spesielt viktig for å gi en god helsetjeneste til disse pasientene. Det ble understreket at både fastlege og sykehuslege må prioritere denne pasientgruppen og bl.a. sette av mer tid til samarbeid om disse pasientene.

  Dag Nordvåg, fastlege ved Sentrum legekontor i Tromsø, innledet om erfaringer fra Nord-Norge og om hvordan elektronisk samhandling kan forbedre samarbeidet mellom nivåene. Alle legekontor og sykehus i Nord-Norge er koplet opp mot Norsk Helsenett, og alle legekontor i Nord-Norge får elektroniske epikriser. Mange sender elektroniske henvisninger. I plenumsdebatten kom det frem noe varierende erfaringer med bildeoverføringer som vedlegg til henvisninger.

  Samarbeid mellom nivåer

  Samarbeid mellom nivåer

  Hvordan praksiskonsulenten i 10 % stilling kan være synlig nok for sine kolleger på sykehus og i allmennpraksis slik at det blir fokus på samarbeidet mellom nivåene, var et annet tema. I plenumsdebatten ble det poengtert at man kan være synlig gjennom bl.a. personlig kontakt, trykt materiale, ved deltakelse på faste møter og kurs, i videre og etterutdanningsgrupper, via e-post og gjennom gjerninger. Utfordringen er størst i forhold til kolleger i allmennpraksis pga. desentralisert organisering.

  Kjell Maartmann Moe, leder i Alment praktiserende lægers forening, innledet om organisering av PKO nasjonalt og regionalt, mens Bjørnar Nyen fra Helse Sør RHF la frem planene om organisering av PKO i Helse Sør. Det er viktig at ordningen forankres i ledelsen både i det regionale foretak og i lokalt foretak. Dessuten må den forankres i kommunen og blant allmennlegene. Det er inngått en rammeavtale for praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter mellom de fem regionale helseforetak og Legeforeningen. Det vil bli dannet et nettverk blant koordinatorene for å sikre erfaringsutveksling og bidra til videreutvikling av PKO.

  Forenklet henvisningspraksis

  Forenklet henvisningspraksis

  Under seminaret kom det frem at praksiskonsulentene også ønsker å fokusere på pasienter med cox- og gonartrose. Disse bidrog i 2004 til 12 260 heldøgnsopphold og 46 773 polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus i Norge Ved å følge vedtatte retningslinjer utarbeidet i samarbeid mellom praksiskonsulenter og ortopeder, kan fastlegen stille diagnosen og velge ut de pasienter som kan opereres. Dermed kan pasientene henvises direkte til operasjonsbordet uten først å bli undersøkt på poliklinikken. En slik innleggelsespraksis foregår ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) hvor ventetiden for proteseinnsetting er seks uker for hofteleddsartrose og fire uker for kneleddsartrose. Praksiskonsulentene vil arbeide for at alle fastleger og sykehus i Norge forenkler henvisningspraksis: Dermed vil en spare mange tusen polikliniske konsultasjoner på ortopediske poliklinikker, og pasienter med coxartrose og gonartrose slipper å vente lenge på operasjon og spares dermed for mye smerter.

  Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76723

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media