Legeforeningen

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

For å kunne være en pågående og sterk fagforening må vi være tydelige og troverdige fagaktører som leverer vårt fag med god kvalitet

Jeg takker for den tillit Legeforeningens landsstyre har vist meg i valg av president. Medlemmenes engasjement er avgjørende for Legeforeningens utvikling og styrke. God kommunikasjon mellom medlemmene og ledelsen er viktig. Legeforeningens engasjement må speile det som opptar legene. Samtidig må foreningen også ha et våkent blikk mot det som skjer rundt oss – særlig på den helsepolitiske arena. Våre innspill og vår medvirkning legger grunnlag for Legeforeningens fortsatte rolle som en aktiv og ansvarsbevisst helsepolitisk aktør.

Direkte personlig kontakt med tillitsvalgte og medlemmer er viktig. For å gjøre Legeforeningens ledelse nærværende for medlemmene, vil jeg derfor ta initiativ til at sentralstyret kan delta mer på lokale medlemsarrangementer og møte dere der dere er. Da kan vi gi hverandre informasjon og innsikt.

Legens rolle er først og fremst å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og vise omsorg for pasientene. Det er dette vi er utdannet til og som alltid vil være vår viktigste oppgave. Vår profesjonelle atferd og de holdninger vi fremstår med, former legebildet både innad og utad. Selv om ansvaret for dette ligger hos den enkelte, kan Legeforeningen bidra til å fremme rammebetingelsene for gode legeroller gjennom sitt arbeid med helsepolitiske spørsmål i media for høy faglig og yrkesetisk standard og for gode rammebetingelser.

Landsstyremøtet i Bergen i mai 2005 vedtok nytt prinsipp- og arbeidsprogram Programmet gir ledetråder for arbeidet fremover. Programmet omfatter mange tema, men viser tydelig foreningens intensjoner om å arbeide for en god offentlig helsetjeneste med likeverdige rettigheter for alle og med særlig ivaretakelse av prioriterte pasientgrupper. Riktig oppgavefordeling og samhandling forankret i medisinsk-faglige vurderinger av god kvalitet fremheves. Foreningen skal ha fokus på forebyggende arbeid, kanskje særlig blant barn og ungdom. For å gjennomføre dette, kreves arbeidsforhold som ivaretar forsvarlig virksomhet og pasientsikkerhet, god utdanning og fagutvikling. Det er gledelig at landsstyret også ønsker at Legeforeningen skal arbeide for å øke medlemmenes engasjement i å styrke helsefremmende arbeid i lavinntektsland. Gjennom arbeidet for disse sakene, kan foreningen bidra til å fremme de gode legerollene.

Fundamentet vårt er medisinen – faget. Gjennom de siste årenes diskusjoner i Legeforeningen er behovet for å fremme fagets plass kommet klart til uttrykk. Det gjenspeiler seg i vedtaket fra Bergen om foreningens fremtidige organisasjonsstruktur og i prinsipp- og arbeidsprogrammet. Det er Legeforeningens mål at medisinsk-faglige vurderinger må vektlegges i større grad ved politiske beslutninger. Legeforeningen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide strategidokumenter og statusrapporter til støtte for dette arbeidet.

Grunnlaget for god faglighet ligger i god utdanning og forskning. Gode nasjonale standarder og retningslinjer for utdanning, turnustjeneste og spesialisering er viktige satsingsområder for Legeforeningen. Det er grunnleggende for å gi befolkningen høyt kompetente leger og et likeverdig helsetjenestetilbud.

Forskning krever gode finansieringsmuligheter og fagmiljøer. Det krever også rekruttering av nye forskere hvor samarbeid med universitetene for å legge til rette for studentforskning og akademiske stillinger, er nyttige tiltak. Blant ferdigutdannede leger kan kombinerte stillinger, som forsker og kliniker, etableres. En god seniorpolitikk vil også bidra til at kompetansen ivaretas. Forskning må være en del av vårt legearbeid. I medisinen, hvor både fagutvikling og tilgjengelighet av informasjon øker raskt, vil betydning av god forskning og utdanning være avgjørende for at vi skal kunne møte morgendagens utfordringer og yte våre tjenester til befolkningen på et best mulig kunnskapsgrunnlag. Samfunnet må legge til rette for at Norge i betydelig grad kan styrke sin innsats innen medisinsk forskning. Foretakene har ambisiøse mål for sin kliniske forskning. Nå må myndighetene også gi allmennmedisinsk forskning et varig og like godt løft.

Å arbeide for gode inntekts- og arbeidsforhold er et av foreningens hovedmål. Det krever et utstrakt arbeid med forhandlinger og avtaleinngåelse, og det krever stor innsats av tillitsvalgte som må gis gode arbeidsbetingelser for den krevende jobben de skal gjøre. Gode forhandlinger må tuftes på godt politisk håndverk og gjensidig tillit mellom partene. Det gjelder innad i foreningen og overfor forhandlingsmotparten. For at vi skal nå våre mål, er det nødvendig med langsiktige gjennomarbeidede strategier og prioriteringer. En grundig debatt om avtaleforhold med NAVO på landsstyremøtet i Bergen tydeliggjorde behovet for gode interne prosesser. Fra landsstyremøtet ble det oversendt et forslag til sentralstyret om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og foreslå forbedringer i de interne prosessene i Legeforeningens forhandlingsarbeid. Hos de tillitsvalgte og i sekretariatet sitter mye kompetanse som vi skal bruke i dette arbeidet.

Gode prosesser er avgjørende for å holde foreningen samlet. En samlet forening er avgjørende for vår forhandlingsstyrke. Forhandlingsstyrke og tillit hos motparten er ikke noe du blir tildelt – det er noe du må bygge opp. Det tar ofte tid og det handler om mye mer enn den innsikt og kunnskap som den enkelte forhandler innehar. Teamarbeid, informasjon, nettverk, engasjement, tillit, lojalitet, solidaritet, aksjonsevne og langsiktighet er nøkkelord i forhandlingsprosesser.

Det er ingen selvfølge at Legeforeningen blir lyttet til. For å kunne være en pågående og sterk fagforening må vi være tydelige og troverdige fagaktører som leverer vårt fag med god kvalitet.

Jeg ser frem til og gleder meg til å arbeide for og med dere.

Anbefalte artikler