Endrede spesialistregler i psykiatri fra 1.7. 2005

Artikkel

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, og basert på anbefaling fra Legeforeningens landsstyre, vedtatt å endre de gjeldende spesialistreglene i psykiatri med øyeblikkelig virkning.

Illustrasjon Øystein Førre

De nye reglene får slik ordlyd:

1. Fem års tjeneste i psykiatri

Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig, være minst to år i psykiatrisk sykehusavdeling og minst ett år i åpen allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Det forutsettes veiledning i psykoterapi av godkjent veileder én time per uke i minimum to år – minimum 70 timer – samt én times ukentlig klinisk veiledning gjennom hele utdanningstiden.

Inntil ett år kan erstattes av:

 • a)

  forskningstjeneste eller

 • b)

  tjeneste i relevante spesialiteter (bl.a. barne- og ungdomspsykiatri), eller

 • c)

  tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

I tillegg kan ytterligere inntil ett år erstattes av tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatri.

Søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri skal vedlegges attestert sjekkliste/loggbok.

Kursutdanning

200 timer, heri inkludert det obligatoriske psykiatrikurs. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Merknad til kursutdanningen: Det obligatoriske psykiatrikurs er et femukerskurs over 2 1/2 år. Kandidater som har gjennomført kurset før 1.1. 1986, kan få sitt fireukerskurs godkjent.

Merknad til punkt 1.

Tjenesten må være variert og dekke alle sentrale psykiatriske arbeidssituasjoner, diagnostisk og behandlingsmessig. Det forutsettes ukentlig psykoterapiveiledning av godkjent veileder over minst to år og minst 70 timer under tjeneste som teller under punkt 1. Tjenesten må foregå ved avdelinger godkjent for spesialistutdanning i psykiatri, ved to ulike avdelingsoverlegeavsnitt, må omfatte minst to år ved sengeavdelinger, minst ett år ved poliklinikk og dekke følgende punkter:

 • Diagnostikk og behandling av akutte tilstander i døgnavdeling med stor sirkulasjon og øyeblikkelig-hjelp-plikt (akuttavdeling). Minst 12 måneder.

 • Noe lengre tids behandling med variert pasientgruppe ved dag- eller døgnavdeling (intermediæravdeling). Minst tre måneder.

 • Aktiv behandling og rehabilitering av kronisk alvorlig sinnslidende over tid. Minst seks måneder sammenhengende ved sengeavdeling.

 • Poliklinisk vurdering og behandling under tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk for et geografisk begrenset opptaksområde. Minst 12 måneder.

 • Erfaring med oppfølging over tid av utskrevne pasienter med kroniske lidelser.

 • Erfaring med alderspsykiatri.

 • Erfaring med konsultasjon overfor primærhelsetjenesten, sosialtjenesten og somatiske avdelinger.

Merknad til punkt 1a):

Målene med forskning i  pesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Å kritisk kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.

 • Med vitenskapelig metodikk å kunne evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).

 • Å kritisk kunne vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.

 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt.

Det gjøres følgende presiseringer:

1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.D.) eller tilsvarende teller med ett år.

2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.

3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 3.

Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med ett år.

Merknad til punkt 1b):

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes alle kliniske spesialiteter. I tillegg godkjennes tjeneste ved psykofarmakologisk laboratorium, avdeling for familiebehandling, rusmiddelbehandling og tjeneste ved enheter som arbeider med psykisk utviklingshemmede, som på forhånd er godkjente av spesialitetskomiteen i psykiatri.

Tjeneste ved Forsvarets sanitet godkjennes etter spesielle retningslinjer.

Anbefalte artikler