Artikkel

Endret sjekkliste

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering endres. Det nye skjemaet tas i bruk umiddelbart. Sjekklisten er sendt alle godkjente utdanningsinstitusjoner i fysikalsk medisin og rehabilitering, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Krav til tjeneste og fravær i spesialistutdanningen

Beregning av tjenestetid

Sentralstyrevedtak av 22.8. 1995 gjelder. Ved tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene, forholder man seg til den tjenestetid som fremkommer av attest. Det er således ikke anledning til å tillegge den attesterte tjenestetid ferie, selv om ferie ikke skulle være tatt ut under tjenesten.

Fravær

Alt fravær fra tjeneste (uansett årsak, sykdom svangerskap mv.) går til fratrekk i beregning av tellende tjeneste for spesialistutdanningen. Permisjon for å delta i kurs er ikke fravær.

Militærtjeneste

Legetjeneste som militærtjeneste eller sivil plikttjeneste kan telle, men det er de samme krav som til annen tjeneste. Det vil si at tjenesten må være i utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon etc. For at tjeneste som lege under militærtjenesten skal kunne telle som spesialistutdanning i allmennmedisin, må tjenesten være kombinert med minimum 50 % stilling i vanlig åpen, uselektert allmennpraksis. Tjenesten kan da telle fullt ut som tjeneste i allmennpraksis.

Endret kurskrav i spesialiteten urologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet i urologi endres.

Det nåværende kurset i urologisk onkologi på 20 timer deles i to og blir på totalt 27 timer:

Onkologi I: «Cancer prostata» -12 timer over to dager

Onkologi II: «Øvrige cancer i urologi» - 15 timer over to dager

Endringen av kurskravet medfører en utviding av de obligatoriske kurstimene fra 93 til 100 timer, men det totale kurskravet på 120 timer økes ikke.

Det nye kurskravet i urologi får slik ordlyd:

120 timer, herav 100 timer i følgende obligatoriske kurs:

1. Transurethral kirurgi 25 timer

2. Urodynamikk og nevrourologi 15 timer

3. Nyrestensykdommer 15 timer

4. a) Onkologi I - Cancer prostatae 12 timer

b) Onkologi II - Øvrige cancer i urologi 15 timer

5. Infeksjonssykdommer i urologien 10 timer

6. Traumatologi i urologien åtte timer

I kurskravet på 120 timer kreves ca 20 timer valgfrie kurstimer som har relevans til urologien. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Ikrafttreden fra 1.1. 2008.

De nye onkologikursene arrangeres allerede fra høsten 2005, men det någjeldende kurskravet gjelder/aksepteres frem til 1.1. 2008.

Endret operasjonsliste - urologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at operasjonslisten i urologi endres.

Den endrede operasjonslisten som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i urologi, kan tas i bruk umiddelbart, men vil ikke bli tillagt vekt før etter 1.1. 2008.

Operasjonslisten er sendt alle godkjente utdanningsinstitusjoner i urologi, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Årsmøter i fylkesavdelingene

Møre og Romsdal legeforening - tirsdag 23. august kl 18 på Vestnes fjordhotell.

Telemark legeforening - lørdag 27. august.

Akershus legeforening - mandag 29. august kl 19 i Legenes hus, Oslo.

Oslo legeforening - tirsdag 30. august i Legenes hus, Oslo.

Hordaland legeforening - tirsdag 30. august kl 19 i Legenes hus, Kalfarveien, Bergen.

Anbefalte artikler