Fra møtet 22.6. 2005

Artikkel

Landsstyrets organisasjonsvedtak

Det sendes ut en orientering til underavdelinger og spesialforeninger om landsstyrets vedtak i organisasjonssaken i samsvar med utkast med enkelte endringer.

Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet

Vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 25. - 27. mai 2005 ble godkjent med følgende endringer: Vararepresentantene rangeres etter stemmetall og loddtrekning. Gunnar Skipenes rangeres som nr. 1. Blant vararepresentantene med likt stemmetall rangeres Harald Guldsten som nr. 2 og Anne Kristine Fagerheim som nummer 3, etter loddtrekning foretatt i sentralstyrets møte 22.6. 2005. Resultatet av loddtrekningen inntas i protokollen som merknad fra sentralstyret.

Lokalsykehusenes fremtidige rolle

Lokalsykehusenes fremtidige rolle er et sentralt helsepolitisk spørsmål som berører flere av Legeforeningens underforeninger. Som ledd i politikkutviklingen på området har sekretariatet - i samarbeid med berørte yrkesforeninger - fått i oppdrag å sette sammen en arbeidsgruppe med inntil åtte medlemmer. Oppgaven skal være å avholde et tenkemøte om lokalsykehusenes fremtidige rolle med omlag 30 deltakere medio september. I forkant av seminaret lager gruppen et problemnotat. I etterkant av seminaret, og senest innen 5. oktober, lager gruppen et notat til sentralstyret om hvilket syn Legeforeningen bør ha på lokalsykehusenes fremtidige rolle.

Vilkår for Lånefondet

Landsstyret vedtok nye vedtekter for Lånefondet 26.5. 2005. Iht. § 5 skal sentralstyret fastsette de økonomiske rammebetingelsene for utlån samt overgangsregler. Sentralstyret fastsatte følgende vilkår for Lånefondet gjeldende fra 26.5. 2005: Beløpsgrense for samlet lån: kr 1 000 000. Grense for minste låneopptak: kr 100 000. Rentesatsen er tilsvarende fordelsrenten for gunstige lån i arbeidsforhold - for tiden 2,5 % Maksimal nedbetalingstid er 10 år, og maksimal avdragsfrihet ved bevilgning to år.

60 års markering av atombombene

Sentralstyret bevilger inntil kr 25 000 til et seminar i regi Norske leger mot atomvåpen, i forbindelse med at det er 60 år siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki.

Nordisk etikkseminar i Stockholm

Anne Mathilde Hanstad og Torunn Janbu oppnevnes som Legeforeningens representanter ved Nordisk etikkseminar i Stockholm 7. - 9.9. 2005.

Anbefalte artikler