Vil redusere tenåringsaborter

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener man må se helhetlig på tiltak for å redusere antallet graviditeter og aborter blant tenåringer. Et eksempel er pris og tilgjengelighet av kondomer.

Helse- og omsorgsdepartementet har i et rundskriv foreslått innføring av positivliste for trygderefusjon for hormonelle prevensjonsmidler til kvinner fra 16 til og med 19 år (1). Hormonelle prevensjonsmidler til unge kvinner er ett av flere tiltak for å unngå tenåringsgraviditeter og aborter, mener Legeforeningen.

Sammenliknet med øvrige europeiske land har Norge et høyt antall tenåringsaborter, selv om det har vært en viss reduksjon de siste årene. Det er derfor nødvendig å rette særlig oppmerksomhet mot tenåringer. Gratis p-piller og reseptfri nødprevensjon utgjør to sentrale tiltak.

Legeforeningen støtter innføringen av en positivliste, forutsatt at det åpnes for offentlig betaling av alternative hormonelle prevensjonsmidler i de spesielle tilfellene der faglige grunner tilsier dette. Det må utarbeides alternative betalingsordninger for disse tilfellene, mener foreningen. Den foreslåtte forskriften er mer restriktiv enn dagens ordning når det gjelder hvilke prevensjonsmidler og administrasjonsmåter som er tatt inn på positivlisten. Legeforeningen finner det imidlertid rimelig at det offentlige tar økonomiske og fordelingsmessige hensyn i bruken av ressurser, med forutsetning om at faglige hensyn blir ivaretatt.

Et egnet prevensjonsmiddel bør kunne dekkes gjennom en egen søknad fra lege der det kan dokumenteres at dette er faglig begrunnet. Foreningen anbefaler også en utvidelse av positivlisten slik at enkelte andre administrasjonsmåter og p-pillealternativer med lavere doser og nye virkestoffer innlemmes.

Hormonelle prevensjonsmidler bør dessuten utstyres med et enkelt pakningsvedlegg som orienterer brukerne om at de bør kontakte lege dersom de opplever ubehag eller problemer ved bruk av medikamentet.

Høringsutkastet er i altfor stor grad preget av kostnadsvurderinger, og i for liten grad av øvrige medisinske hensyn og reelle behov, mener foreningen. Selv om de fleste kvinner vil ha god nytte av de veletablerte preparatene, vil det ikke gjelde alle. Det man kan spare på at bare de rimeligste prevensjonsmidlene finnes på positivlisten kan man fort tape flere ganger ved lavere prevensjonsbruk og derved kostnadene til et høyere antall abortinngrep – i tillegg til andre uheldige konsekvenser knyttet til abort. Dersom man av økonomiske grunner ikke finner å kunne gjøre de moderne prevensjonsmidlene tilgjengelige, bør man vurdere andre økonomiske ordninger, for eksempel egenandel over visse definerte kostnader per år, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=75295

Anbefalte artikler