Artikkel

Rammeavtalen i fastlegeordningen

Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund (KS) undertegnet 15. juni protokoll om prolongering av rammeavtalen i fastlegeordningen i ett år og nedsetting av et partssammensatt utvalg som skal arbeide med tvisteløsningssystemet i avtalen. Partene er enige om ikke å benytte voldgift for å løse tvisten, slik KS krevde etter at de brøt forhandlingene.

Arbeidet i det partssammensatte utvalget vil starte allerede i august 2005. Utvalget forventes å fremlegge et forslag til avtalerevisjon innen 28.2. 2006.

Vold mot leger

Legeforeningen mottar et stigende antall meldinger fra primærleger i kommunene om at pasienter som har utøvet vold mot leger, i dag ikke kan overføres til annen leges liste. Legeforeningen tok opp denne problemstillingen med Helse- og omsorgsdepartementet på det sentrale samarbeidsutvalgsmøtet om fastlegeordningen i juni. - Det er et problem at fastleger frem til nå, ikke har mulighet for å slippe å ha pasienter som har utøvet vold mot dem eller medarbeider, på sin liste og at kommunene mange steder ikke tar problemet alvorlig og sikrer legene mot slike pasienter, slik de har plikt til etter rammeavtalen for fastlegeordningen. Jeg er tilfreds med at denne saken skal drøftes på det neste møtet i det sentrale samarbeidsutvalg i september 2005, sier Kjell Maartmann-Moe, leder i Alment praktiserende lægers forening.

Taushetsplikt og vold mot barn

Legeforeningen har mottatt flere henvendelser om taushetsplikt i situasjoner der det mistenkes vold mot barn. Gjeldende regler ivaretar behovet for å kunne melde til politiet der dette er nødvendig for å beskytte barn mot skader, men det er ikke en mekanisk meldeplikt i alle situasjoner der det er mistanke om mishandling. Dersom legen antar at barnet blir utsatt for mishandling i hjemmet, skal informasjon gis til barneverntjenesten. Grunnen til dette er at denne tjenesten antas å være bedre egnet til å ivareta barnet interesser gjennom oppfølging enn politiet

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=74628

Tobakksforebyggende tiltak må styrkes

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i bruken av tobakk i Norge. - Skal den gunstige utviklingen opprettholdes må bevilgningene styrkes ytterligere og kontrollen med de tiltak som er innført skjerpes og avgiftene på snus og sigaretter økes, skriver Tobakksfritt i et brev til alle statsrådene og til Stortingets sosialkomité. Legeforeningen er en av ti samarbeidende organisasjoner som er med i Tobakksfritt.

Les brevet: www.legeforeningen.no/index.gan?id=73666

Fremtidig samhandling mellom primærhelsetjenesten og barneleger

Styret i Norsk barnelegeforening har i perioden 2003 - 05 utarbeidet et dokument som skal erstatte deler av Generalplanen for pediatri og Områdepediatriinnstillingen i sin omtale av barnelegenes forhold til primærhelsetjenesten.Dokumentet er utarbeidet av en gruppe barneleger på sykehus, i privatpraksis, assistentleger på sykehus, praksiskonsulent på barneavdeling og fastleger som har hatt praksis på barneavdelinger.

Gjennom publikasjonen åpnes det for diskusjon rundt det fremtidige samarbeidet mellom barnelege i og utenfor sykehus på den ene siden, og primærhelsetjenesten inklusive fastleger på den andre siden.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=74737

Arbeidsliv uten aldersgrenser?

Redusert arbeidsgiveravgift for 55+ og opphevelse av aldersgrensene i arbeidslivet. Slik lyder noen av kjernepunktene i planen Ny seniorpolitikk som er utarbeidet av Statens seniorråd. Planen ble overrakt arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten 14. juni. Les mer: www.seniorpolitikk.no/artikkel.asp?art=568

Anbefalte artikler