Klart budskap om forhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  At lokale forhandlinger må gjennomføres på sykehusene, var det helt tydelige budskapet en meget lydhør forsamling fikk frem til sin ledelse, under årsmøtet i Norsk overlegeforening (Of).

  Lars Eikvar redegjorde innledningsvis for de pågående forhandlingene med NAVO om A2-nivået. – Geir Ketil Røste, Hilde Engjom, leder i Yngre legers forening (Ylf), presidenten og forhandlingsdirektøren utgjør den gruppen som driver forhandlingene på vegne av oss, sa Eikvar.

  Etter orienteringen ble det stilt en rekke spørsmål om hvordan arbeidet med det kommende lønnsoppgjøret for overlegene skal skje. Blant annet orienterte Geir Ketil Røste om at tilleggene som tidligere er gitt, nå er ujevnt fordelt og at lokale oppgjør for overlegene vil kunne bidra til å rette opp dette. Det fremkom synspunkter på hvor i avtalestrukturen de sosiale rettighetene skal ligge.

  – Sosiale rettigheter skal avtalefestes på sentralt nivå. Dette gjør Legeforeningen for å sikre medlemmenes kollektive rettigheter, sa Røste. Han orienterte om at de rettstvister som har vært, er løst ved forlik som har bidratt til å øke den gjensidige tilliten mellom partene.

  Lars Eikvar orienterte om at Of har tatt kontakt til styret i Ylf, slik at man kan komme frem til gode løsninger for begge grupper av leger. Einar Hysing understreket at den nye avtalestrukturen krever at begge sykehuslegeorganisasjonene må være solidariske med hverandre, og at dette er viktig for fremtidige forhandlinger.

  Stor aktivitet

  Stor aktivitet

  Ifølge årsmeldingen hadde Norsk overlegeforening 6 241 medlemmer ved årsskiftet. De hadde avholdt ti styremøter og tre telefonmøter, samt to arbeidsmøter over flere dager. I tillegg har det vært avholdt tre landsrådsmøter. Styret har behandlet 228 saker og fire nummer av Overlegen er utgitt med Espen Huldt-Nystrøm som redaktør. Foreningen har en solid økonomi med en egenkapital på over 6 millioner kroner. Den har to ansatte: en sekretariatslederstilling på halv tid som besettes av Signe Gerd Blindheim i Forhandlings- og helserettsavdelingen, og en sekretærstilling på 20 % som innehas av Edith Stenberg i samme avdeling.

  Meget gode kurs

  Meget gode kurs

  Leder av kurskomiteen Brynjulf Ystgaard delte med forsamlingen den positive kritikk de hadde fått etter fjorårets kurs. – Det beste noensinne, ifølge kursevalueringen, sa Ystgaard. Han minnet om at seminaret om ledelse er åpent for alle Legeforeningens medlemmer. Einar Hysing orienterte om at neste kurs i avdelingsledelse avholdes 8.11. 2005. For mer informasjon kontakt: edith.stenberg@legeforeningen.no

  Si ifra

  Si ifra

  I prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 2005 – 07 omtales først de generelle prinsipper, deretter hva Overlegeforeningen vil prioritere under de enkelte kapitler. Under punktet Etikk, ansvar og pasientrettigheter skal overleger uhindret og uten risiko for egen stilling, kunne stå frem med opplysninger om forhold innen spesialisthelsetjenesten som kan svekke kvaliteten på tjenestene som ytes, og være til hinder for at lovpålagte oppgaver kan gjennomføres. Et annet punkt er at det kan være størst mulig åpenhet omkring problemstillinger knyttet til pasientskader, og bidra til at disse problemstillingene drøftes på kurs.

  Når det gjelder organiseringen av spesialisthelsetjenesten i sykehus, vil Overlegeforeningen at det utvikles kunnskap og – og prosedyrer for – håndtering av uegnethetsproblemer som ivaretar hensynet både til legen som har vist faglig svikt og til medisinsk leder. Fagutvikling skal blant annet ivaretas gjennom å holde oppmerksomheten rettet mot faglighet i dagens pressede situasjon, der økonomiske avveininger synes å få stadig større gjennomslag. Lønns- og arbeidsvilkår skal sikres gjennom å sikre foreningens posisjon i forhandlingssystemet.

  Of vil også synliggjøre og sikre likestillingsrettigheter. Foreningen er også opptatt av de eldre overlegene, og har derfor et punkt om å støtte forhandlinger i foretakene om seniorpolitiske løsninger; spesielle arbeidsoppgaver og arbeidstidsordninger. Of har også synspunkter på hvordan egen forening kan utvikles. Det skal blant annet skje gjennom å bygge ut og vedlikeholde e-postbaserte nettverk og videreutvikle informasjonen på nettsidene.

  For å se alle prinsipper og prioriteringer, vises til foreningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2704

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media