Fra møtet 24.5. 2005

Artikkel

Spørreundersøkelse

Sentralstyret bevilget kr 50 000 til en spørreundersøkelse initiert av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for leger i vitenskaplige stillinger. Undersøkelsen var allerede gjennomført. Sentralstyret verdsetter at det iverksettes slik kartlegging, men i utgangspunktet bør søknader til slike prosjekter avklares med sentralstyret på forhånd.

Forskningskonferanse

Sentralstyret bevilget kr 2 500 til arrangering av legestudentenes første årlige forskningskonferanse Frampeik 2005. Søknaden var anbefalt av Legeforeningens forskningsutvalg. Ved eventuell senere søknad vil sentralstyret anbefale at det rettes henvendelse til utdanningsfond I.

Hovedavtalen i staten

Sentralstyret godkjente Legeforeningens innspill til Akademikerne i forbindelse med høstens hovedavtaleforhandlinger. Kravet ble oversendt Akademikerne innen fristen 13. mai med forbehold om sentralstyrets godkjenning.

Mellomoppgjøret i Oslo kommune

Sentralstyret godkjente Akademikernes anbefalte forslag til ny tariffavtale med Oslo kommune. Forslaget innebærer et lønnstillegg på 1,40 % på alle lønnstrinn, allikevel slik at det gis minst kr 4 000. Forslaget var anbefalt godkjent av Akademikerne K.

Kurs i allmennmedisin

Sentralstyret bevilget kr 53 000 til et pilotprosjekt i regi av Norsk medisinstudentforening utland: Allmennmedisin for legestudenter i utlandet. Hensikten med kurset er å styrke opplæringen i allmennmedisin blant studenter som studerer medisin i utlandet, og sikre dem en opplæring som er på nivå med den norske studenter får. Kurset er planlagt arrangert i august 2005 i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet bes evalueres og at det utarbeides en rapport som grunnlag for kontakt med myndighetene med tanke på finansiering av denne type tiltak i fremtiden.

Mistillitsforslag fra Ylf?

Yngre legers forening (Ylf) hadde i brev til Landsstyret orientert om at styret i Yngre legers forening hadde vedtatt mistillit til et flertall av Sentralstyrets medlemmer med bakgrunn i Sentralstyrets vedtak i sak 110/05 i møte 11.5. 2005. Saken var krevd brakt inn for Landsstyret på møtet i Bergen. Sentralstyret anbefalte at landsstyret ved konstitueringen i sak 5 skulle vedta om saken skulle behandles. Landsstyret skulle gis en skriftlig redegjørelse om Sentralstyrets syn på videreføring av A2- avtalen.

Anbefalte artikler