()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forslag om endrede spesialistregler

  Forslag om endrede spesialistregler

  Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hadde fremmet et forslag til endrede spesialistregler i tråd med de signaler som var gitt i to utredninger fra Sosial- og helsedirektoratet, om et mer fleksibelt regelverk med anledning til rekruttering fra flere nivåer og miljøer i norsk samfunnsmedisin. Forslaget med innbakte uttalelser fra berørte organisasjonsledd, forelegges landsstyret.

  Kurs i legers videre- og etterutdanning

  Kurs i legers videre- og etterutdanning

  I kjølvannet av landsstyrets vedtak i mai 2004 om at tellende utdanningstilbud i legers videre- og etterutdanning skulle arrangeres uten medvirkning fra firmaer, var det innkommet kommentarer og synspunkter fra kursarrangører og diverse organisasjonsledd. Sentralstyret hadde lagt ut saken på nettet 31.1. 2005 med ønske om synspunkter. Saken oversendes landsstyret til endelig behandling.

  Valg av revisor

  Valg av revisor

  Statsautorisert revisor Jon Wiggen i Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS foreslås gjenvalgt som Legeforeningens revisor.

  Endring av vedtektene

  Endring av vedtektene

  Sentralstyret vedtok i møte 19.1. 2005 å sende forslag om vedtektsendring i Legeforeningens lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis på organisasjonsmessig høring, Forslaget legges frem for godkjenning i landsstyret.

  Budsjett for Legeforeningen 2006

  Budsjett for Legeforeningen 2006

  Forslag til budsjett for Den norske lægeforening for 2006 legges, med enkelte justeringer, frem for landsstyret. Torunn Janbu fratrådte ved behandlingen av budsjettposten om presidentens godtgjøring.

  Forslag til lovendring

  Forslag til lovendring

  Landsstyret foreslås å vedta at Legeforeningens lover, § 6, annet ledd gis slik utforming: «Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media unntatt ved behandlingen av særskilte saker som landsstyret måtte bestemme.»

  Legeforeningens organisasjon

  Legeforeningens organisasjon

  Basert på sentralstyrets tidligere diskusjoner, forelå utkast til endelig saksfremstilling med innstilling overfor landsstyret. Saksfremlegg legges frem for landsstyret. Sentralstyrets innstilling til vedtak er enstemmig med unntak av pkt. 2 og 5 som er vedtatt mot én stemme.

  Endring i Ylfs landsråd

  Endring i Ylfs landsråd

  Yngre legers forening (Ylf) hadde i brev av 4.3. 2005 informert om at de ønsket å endre sammensetningen av Ylfs landsråd, slik at dette i større grad settes sammen av tillitsvalgte etter hovedavtalen. Sentralstyret tok brevet til etterretning. Det forutsettes at lovendringene ikke kommer i strid med Legeforeningens lover. Videre forutsettes det at Ylf i samarbeid med fylkesavdelingene, avklarer representasjon til landsstyret fra den enkelte fylkesavdeling innen 1.9. 2005, som er startdato for funksjonsperioden for det nye landsstyret.

  Legeforeningens kvalitetspriser 2005

  Legeforeningens kvalitetspriser 2005

  Kvalitetsprisene ble utlyst i Tidsskriftet nr. 1/2005. Sekretariatets fagavdeling har med støtte fra et tidligere medlem i Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg vurdert søknadsmaterialet og innstilt kandidat til prisen. Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2005 (kr 30 000) tildeles i overensstemmelse med innstillingen.

  Kvalitetssikringsfond I og II

  Kvalitetssikringsfond I og II

  Vedtektene for Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring av helsetjenester utenfor sykehus (Kvalitetssikringsfond I) og for Legeforeningens fond for standardisering og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) justeres i henhold til merknader fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  Opplysninger om leger

  Opplysninger om leger

  Legemiddelindustriforeningen (LMI) har anmodet om synspunkter på de prosedyrer som legemiddelindustrifirmaene legger opp til i forbindelse med innsamling, lagring og bruk av opplysninger om leger i forhold til lov om personopplysninger.

  Legeforeningen har ikke innvendinger mot at LMI legger opp til slike prosedyrer, forutsatt at den enkelte lege informeres om retten til innsyn etter personopplysningsloven § 18 og at legen blir informert om rettigheter og firmaenes plikter etter personopplysningsloven § 19 mv. Legeforeningen ønsker ikke at helsepersonellnummer registreres og kan heller ikke se behov for registrering av eksamensår. Informasjonsskrivet som er planlagt sendt alle berørte leger, gir tilfredsstillende informasjon om mulighetene for å få utlevert alle opplysninger som er registrert om den enkelte, og om muligheten for retting og for reservasjon mot registrering ved kontakt med det enkelte firma.

  Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/index.gan?id=56393

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media