Godt om sexologi

Bente Træen Om forfatteren
Artikkel

Almås, Elsa

Sex & sexologi

187 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 249

ISBN 82-15 - 00624 -8

Psykolog og spesialist i klinisk sexologi Elsa Almås har skrevet en introduksjonsbok til sexologifaget. Målgruppen er ulike profesjonsgrupper med sexologi som interesseområde, herunder journalister, medisinere og psykologer.

Forfatterens intensjon er å synliggjøre arbeidet på sexologifeltet og den rådende tenkning omkring sexologi, og boken har mer karakter av å være en fagbok enn en rendyrket lærebok. Målsettingen har vært å bidra til nytenkning og å utfordre foreldede tanker og forestillinger om hva som er natur og hva som er kultur på seksualitetens område. Med sine 25 års virke innenfor fagfeltet tar Almås utgangspunkt i det hun kaller «subjektivitetens diskurs» – kunnskap erverves først og fremst gjennom sansene.

I boken vektlegges et klinisk deskriptivt perspektiv, snarere enn et forskningsperspektiv. Første del omhandler seksualitetens uttrykk og problemer, i del to omtales sexologisk kunnskap og sexologi som fag. Almås hevder at hun spesielt har hatt journalister i tankene da hun skrev. Det er fristende å hevde at bokens andre del nok passer denne yrkesgruppen bedre enn første del, som mer henvender seg til for eksempel medisinere eller psykologer. Mest innsiktsfullt og best er kapitlene i første del om kjønn, seksuell tiltrekning og seksuelle tenningsmønstre. Et minus er det at hovedoverskriften Seksualitetens uttrykk ogproblemer ikke har et underkapittel som beskriver for eksempel seksualvaner. Boken er meget velskrevet. Man ville likevel profittert på å legge mer vekt på layout, og det kunne godt vært påspandert noen illustrasjoner.

Anbefalte artikler