Forberedelse til lokale forhandlinger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Etter en lang og krevende forhandlingsperiode kunne vel 200 tillitsvalgte i NAVO-området delta på opplæringskurs i regi av forhandlings- og helserettsavdelingen.

De tillitsvalgte ble orientert om hvordan forhandlingssituasjonen er, samt frister for forhandlingene og overenskomsten del 2. Likeledes ble de orientert om hvordan bistandsfasen skulle gjennomføres og hvilke utfordringer de tillitsvalgte står overfor når det gjelder fusjonerte helseforetak. Det ble også orientert om hvordan man som tillitsvalgt best kan ivareta medlemmenes interesser innenfor nye virksomheter som tidligere falt inn under andre tariffområder.

Et eksempel på slike er rusinstitusjoner, som nå er en del av foretakene. De tillitsvalgte fikk en gjennomgang av hva som hadde blitt resultatet av oppgjørene for andre grupper i 2004 og hittil i 2005.

Totallønnsmodellen

Geir Ketil Røste, nestleder i Overlegeforeningen, orienterte om hvordan totallønnsmodellen fungerer på Rikshospitalet. Han sa blant annet at totallønnsmodellen for overleger er et resultat av forhandlingene med NAVO i 2002. Han la vekt på at både praktiske og politiske argumenter taler for at ordningen bør få større utbredelse. Han mente også at forhandlingene med NAVO understreket dette.

– Totallønnsavtaler kan bygges opp på flere måter og tilpasses de behov som er, der den skal tas i bruk. Hovedgrunnlaget er at flest mulig lønnselementer samles som fast lønn og at lønnen defineres opp mot arbeidsoppgaver og kompetanse, istedenfor tidsforbruk. Totallønn passer for foretak hvor man har et godt forhandlingsklima, sa Røste. Han nevnte at totallønn representerer forutsigbarhet for begge parter. Røste gav uttrykk for at det for ham på Rikshospitalet, hadde vært en glede å forhandle om kompetanse, ansvar, produksjonsvolum og inntjening, i stedet for å krangle om avkorting eller forlenging av arbeidstiden med 25 minutter hver fredag.

Røste har gitt en nyttig beskrivelse av prosessen med innføring av totallønnsmodell på Rikshospitalet i bladet Overlegen. Denne kan leses på: www.legeforeningen.no/overlegeforeningen

Anbefalte artikler