Les mer om …

Artikkel

Kvalitetsforbedring i norske sykehus

Pasienter, sykehuseiere og politikere etterspør kvalitet, og kvalitetssikringsarbeidet i helsevesenet bør systematiseres bedre. Gjensidig evaluering kan være en velegnet metode for kvalitetsforbedring. Kvalitetsindikatorer kan være nyttige internt i sykehuset, men er et svært tvilsomt grunnlag for rangering og valg av sykehus.

Kvalitetsforbedring i norske sykehus

Indikatorer – nyttige, men problematiske

Gjensidig evaluering som kvalitetssikringsmetode for sykehusenheter

Hemoglobinopati og MCV-måling blant innvandrere

Talassemi og ulike hemoglobinvarianter opptrer hovedsakelig i Asia, Afrika og middelshavslandene. Økt innvandring gjør disse diagnosene stadig mer aktuelle i Norge. MCV-måling kan være en nyttig screeningmetode i visse etniske grupper. Endelig diagnose stilles oftest ved hemoglobintyping.

Hemoglobinopatier og fremmedartede navn

Er systolisk bilyd hos friske menn farlig?

Hjerteauskultasjon av antatt friske middelaldrende menn kan gi prognostisk viktig informasjon, og grad av bilyd kan predikere behovet for fremtidig klaffeoperasjon. Det viser en kohortstudie av 40 – 59 år gamle menn undersøkt i perioden 1972 – 75 og fulgt gjennom mer enn 20 år.

Langtidsprognose og grad av systoliske bilyder hos friske middelaldrende menn

Infeksjoner hos immunsupprimerte barn

Barn som er behandlet for kreft eller som er organtransplanterte, har i perioder sterkt nedsatt immunforsvar og er dermed utsatt for infeksjoner. I en oversiktsartikkel gis råd om diagnostikk og behandling.

Infeksjoner hos immunsupprimerte barn

Rus og psykose

Over halvparten av 65 pasienter i alderen 17 – 40 år innlagt med psykose rapporterte at de hadde ruset seg i ukene forut for innleggelsen. Nesten alle som sa at de hadde brukt illegale rusmidler, fikk påvist slike stoffer ved rusmiddelundersøkelse av urinen.

Rusmiddelscreening av pasienter i alderen 17 – 40 år innlagt med psykose

Demens i sykehjem

Tidsskriftets temaserie om sykehjemsmedisin fortsetter med artikler om demens, om fysisk trening for sykehjemsbeboere og om samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten. Alle pasienter som innlegges i sykehjem bør vurderes diagnostisk med henblikk på demens. Skjermede enheter for demente fører til bedre trivsel og velvære og mindre bruk av antipsykotiske midler og tvang, og pasientene blir roligere og fungerer bedre.

Utredning av demens og bruk av legemidler mot demens i sykehjem

Nytteverdien av skjermede enheter for demente

Fysisk trening av sykehjemsbeboere – har det noen hensikt?

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste – erfaringer fra Trondheim

Anbefalte artikler