Best med to statlige etater

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er positiv til en omorganisering av velferdsforvaltningen.

Dette var Legeforeningens budskap da foreningen 4. april møtte Stortingets sosialkomité til høring om Stortingsproposisjon nr. 46 (2004 – 2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning.

– Det å kunne realisere arbeidslinjen i velferdspolitikken på en bedre måte, må være hovedmålet for omorganiseringen. Både for den enkelte og for samfunnet er det svært uheldig at en stadig større andel av befolkningen i arbeidsfør alder settes utenfor arbeidslivet på mer eller mindre permanente stønadsordninger, mener Legeforeningen.

Foreningen er imidlertid skeptisk til en integrering og sammenslåing av trygdeetat og Aetat til én stor statlig etat. Reformbehovet er først og fremst knyttet til målet om å få flere i arbeid og færre på trygd. Spissformulert mener Legeforeningen at én statlig etat ikke vil føre til en bedre realisering av arbeidslinjen, men at en slik storetat vil ha så stort spenn i formål og oppgaveportefølje at arbeidslinjeperspektivet i praksis vil bli marginalisert.

Legeforeningen ønsker i stedet en organisering av velferdsforvaltningen i to statlige etater; slik det ble foreslått i St. meld nr. 14 (2002 – 2003) Om samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten, og senere i NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

Legeforeningen tror at en samling av alle tiltak og ytelser som er relatert til arbeid, attføring og sykdom i en etat for arbeid og inntekt, vil gi større trykk i arbeidet med å realisere målene i arbeidslinjen.

Anbefalte artikler