Ikke grunnlag for felles lovgivning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen ser ikke tilstrekkelig grunnlag til å gå inn for en samordnet lovgivning for kommunale helse- og sosialtjenester.

Dette er Legeforeningens konklusjon på en innstilling fra et utvalg nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalget hadde fått i mandat å utrede og foreslå harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Utvalgets innstilling var sendt på høring til berørte instanser (1).

Utvalget foreslår en felles lovgivning, sammen med et felles system for faglig tilsyn og kontroll. Det foreslås å erstatte dagens to lover med en felles harmonisert sosial- og helsetjenestelov som regulerer kommunens ansvar, krav til tjenesten, tjenestemottakernes rettigheter, beslutningsprosess og klageadgang.

Legeforeningen kan se fordeler med en harmonisering av lovverket som omfatter den kommunale helse- og sosialvirksomheten. Imidlertid er flere sentrale områder innen helsetjenesten svært mangelfullt omtalt i det foreliggende lovforslaget. Forslaget måtte i så tilfelle omformuleres vesentlig for å ivareta intensjonen om å gjøre faglige og politiske ansvarsforhold tydeligere og mer oversiktlig, påpeker Legeforeningen. Hvis disse områdene ikke blir bedre ivaretatt, er den kommunale helsetjenesten bedre tjent med dagens delte lovverk, skriver foreningen.

Anbefalte artikler