Fra møtet 15.3. 2005

Artikkel

Nye medlemmer i spesialitetsrådet

Olav Lund oppnevnes som ny representant i spesialitetsrådet for resten av perioden 2002 – 05, med Bjørn Bergholtz som personlig vararepresentant.

Ny representant til likestillingsutvalget

Inger Kristin Aase, Norsk overlegeforening (Of), oppnevnes som ny representant i Likestillingsutvalget etter Camilla Arnesen.

Nytt utvalg

I møtet 19.1. 2005 vedtok sentralstyret å nedsette et rådgivende utvalg som skal rådgi sentralstyret i arbeidet med pasientsikkerhet. Følgende oppnevnes for 2005: Espen Huldt-Nystrøm, Norsk overlegeforening (leder), Ellen Deilkås, Yngre legers forening, Inger Lise Fjellanger, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Tor Carlsen, Norsk selskap for allmennmedisin og Hans M. Waaler, Alment praktiserende lægers forening.

Overgangsregler

Sentralstyret vedtok å opprettholde vedtak fra 16.2. 2005 om overgangsordning for lånefondets nye retningslinjer. Vedtaket innebar bl.a. at de leger som har foretatt investeringer eller fått lånetilsagn i 2004 etter retningslinjene med beløpsgrense på kr 400 000/kr 600 000, ville oppnå lån etter nye retningslinjer også etter at ettårsfristen for å søke lån var utgått. Sekretariatet har vurdert konsekvensene av å utvide tidsrammen og utvidelse av lånerammen frem til 2004. Konklusjonen er at de økonomiske konsekvensene ikke gjør dette tilrådelig.

Professorater i medisinsk genetikk

Sentralstyret vedtok å sende et brev der det oppfordrer de medisinske fakulteter om å ansette leger i vitenskapelige stillinger innenfor medisinske fagområder. Dette bør være leger med tilstrekkelig klinisk erfaring og dokumentert kompetanse i de disipliner hvor man skal undervise, forske og fremstå som en ledende fagperson.

Innkjøp av kunst

Blomqvist Kunsthandel har tilbudt kjøp av Theodor Kittelsens maleri Soria Moria, malt i 1909. Maleriet har tidligere vært tilbudt, men den gang ble prisen vurdert som alt for høy. Prisen er nå halvert, og ligger innenfor en prisramme som samsvarer med en vurdering av Hans Richard Elgheim i Grev Wedels Plass Kunsthandel AS. Sentralstyret vedtok at maleriet kjøpes inn av lånefondet og plasseres på egnet sted på Soria Moria, Senter for bærekraft. Det lages en skriftlig avtale med Soria Moria som klargjør eierforhold o.l. Vedtaket ble fattet mot én stemme.

Forhandlingssituasjonen i NAVO-helse

Yngre lægers forening (Ylf) har bedt om at det utarbeides en tidsplan med tanke på fremdrift i NAVO-forhandlingene. Ylfs anmodning oversendes forhandlingsdelegasjonen for videre behandling og oppfølging. Sentralstyret vil sammen med forhandlingsdelegasjonen sørge for evaluering etter at forhandlingene er avsluttet.

Tariffoppgjøret 2005

Sentralstyret godkjente Legeforeningens krav til Akademikerne – Stat for mellomoppgjøret per 1.5. 2005 i staten.

Økonomien i etterutdanningen

Landsstyremøtet i Loen i 2004 vedtok å be sentralstyret utarbeide økonomiske ordninger for etterutdanning og spesielt vurdere interne støtteordninger for å sikre pålagt etterutdanning, samt vurdere fordeling av medlemsavgifter og satser for kursavgift. Sentralstyret ser det som nødvendig å få styrket økonomien i etterutdanningen, og vil benytte enhver anledning til å oppfordre myndigheter og arbeidsgivere til å øke sine bidrag til nødvendig kompetanseutvikling, herunder avsetninger til utdanningsfondene.

Legeforeningens organisasjon

Det forelå utkast til videre bearbeiding av saken, der det var tatt hensyn til oppfatninger og råd fremkommet under lederseminaret 2. – 3. mars. Utkastet bearbeides videre frem mot endelig vedtak på aprilmøtet. Det utarbeides oversikter som viser hvorledes spesialister vil fordele seg på de ulike fagmedisinske foreningene, spesielt foreninger for hoved- og grenspesialiteter. Man skal også forsøke å anslå hvordan ikke-spesialister vil fordele seg. Materialet sendes med landsstyrepapirene.

Forslag om ny grenspesialitet

Norsk gynekologisk forening (NGF) har fremmet forslag om å opprette gynekologisk onkologi som grenspesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Forslaget har vært sendt til uttalelse i Legeforeningens organer. Det er utarbeidet brev til landsstyret med anbefaling om å avvise forslaget.

Godkjenning av regnskapene for 2004

Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering. Regnskapene for Den norske lægeforening godkjennes lagt frem for landsstyret.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56393

Anbefalte artikler