Arbeidsvilkår og trygghet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Yngre legers forening (Ylf) drøftet tariffpolitikk, tillitsvalgtes oppgaver og vernebestemmelser på tariffkonferansen/trinn II-kurset i februar.

Hilde Engjom

Administrende direktør Lars Haukaas i NAVO innledet også på Ylfs tariffkurs på Soria Moria Hotell og Konferansesenter med foredraget: NAVO – venn eller fiende? Haukaas presenterte de samme synspunkter overfor Ylfs tillitsvalgte som han gjorde for Overlegeforeningens tillitsvalgte på deres tariffkurs

NAVOs administrerende direktør møtte mange leger som reiste kritiske spørsmål til hans presentasjon av forhandlingsverdenen. Det ble derfor stilt flere spørsmål underveis i hans foredrag som krevde avklaringer og utdypinger fra Haukaas sin side. Lars Haukaas er en erfaren foredragsholder som evnet å skape engasjement og ettertanke i forsamlingen. Samtidig kunne han ta med seg viktige impulser og bedre kjennskap til Ylf-gruppen tilbake til NAVO.

Kollektive løsninger

Ylfs tillitsvalgte er svært opptatt av å verne om de kollektive løsningene i tilknytning til lønnsdannelsen for underordnede leger. Flere gav uttrykk for at det var lite eller ingenting å hente for de underordnede legene i de lokale forhandlingene. Nettopp derfor er gode kollektive løsninger på lønn viktige for denne gruppen av leger. Hilde Engjom, Ylfs leder, gjorde en god jobb da hun drøftet med de tillitsvalgte og oppsummerte hva som ville være viktige områder å prioritere for de yngre legene.

På spørsmål om hva Engjom oppfatter som de største utfordringene for tillitsvalgte på sykehusene, sier hun at hun opplever det som paradoksalt at Legeforeningen har forhandlet med NAVO i ett år uten at lønn har vært drøftet. – Det er mye utålmodighet og frustrasjon både blant leger under spesialisering og blant turnuslegene på sykehusene, sier hun. – Mange av medlemmene har vanskelig for å forstå hva som skjer sentralt. De kan ikke avfeies med at det bare er de sentrale tillitsvalgte som kan og forstår. Vi må bli bedre til å formidle hva som skjer ut til de tillitsvalgte, sier Hilde Engjom. – Ylf fattet et landsrådsvedtak på Soria Moria der vi krever at det skjer noe, og at det skal lages en plan som vi kan forholde oss til. Vi opplever at dette er et legitimt krav å stille til moderforeningen, sier yrkesforeningslederen.

Utfordringer

– YLF som fagforening har helt spesielle utfordringer. Medlemmene er i spesialisering i en begrenset periode, og vi er avhengige av kontinuerlig rekruttering til vervene som tillitsvalgt. Hverdagen på foretakene endrer seg fort, og sykehusreformen stiller større krav til de lokale tillitsvalgte. Dette er også bakgrunnen for kravene som stilles til Ylfs ledelse og til Legeforeningen, sier Hilde Engjom. – God kommunikasjon er et nøkkelord. Man må ha en forening som gir medlemmene tilhørighet og eierskap. Det er viktig å huske hvem vi er til for, fastslår hun.

– Vilkårene for fagutøvelse er i endring på grunn av endret organisering i foretakene, men også økende kunnskap om kvalitet på legearbeidet etter lange arbeidsperioder. De organisatoriske utfordringene er store, det er viktig å beholde det beste av det «gamle» samtidig som nødvendige endringer blir gjennomført. Kravene til ytelse når man er på jobb øker. Man trenger fritid for å hente emosjonelt og mentalt overskudd for å ha noe å gi pasientene, og å investere i egen kunnskapsutvikling. Det er det jeg som Ylfs leder, ønsker å legge til rette for, sier en smilende Hilde Engjom.

Anbefalte artikler