Fra møtet 16.2. 2005

Artikkel

Statusrapport 2006

Legeforeningens sjette statusrapport skal handle om situasjonen i helsetjenenesten til rusmiddelmisbrukere. Rapporten legges frem våren 2006. Temaet er aktuelt fordi spesialisthelsetjenesten, som et resultat av regjeringens rusreform I og II, siden 1.1. 2004 har hatt ansvar for spesialiserte behandlingstiltak av rusmiddelmisbrukere, på linje med somatikk og psykiatri.

Delfinansiering – ELIN-prosjektet

Sentralstyret gav sin tilslutning til at Legeforeningen fortsatt skal bidra med delfinansiering av ELIN-prosjektet – et prosjekt med sikte på å utvikle IT-løsninger for effektiv informasjonsutveksling mellom legekontor og andre. Forutsetningen er at det oppnås tilstrekkelig delfinansiering fra andre aktører. Legeforeningen stiller til rådighet kr 210 000 for 2005 og samme beløp for 2006.

Landsstyresak – Forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har fremmet forslag til endrede spesialistregler. Forslaget var basert på sentralstyrets synspunkter gitt i brev til Sosial- og helsedirektoratet. Som ledd i forbereding av saken for landsstyret 2005, forelegges den for yrkes- og spesialforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet i tråd med utkast til brev.

Legeforeningens organisasjon

Det forelå høringssvar på sentralstyrets forslag av 20.10. 2004 om endringer i Legeforeningens organisasjon. Det var utarbeidet et første utkast til saksfremstilling overfor landsstyret. Utkastet bearbeides videre frem til sentralstyrets møte i mars på grunnlag av sentralstyrets kommentarer. Sentralstyret vil drøfte enkelte av problemstillingene på lederseminaret 2. – 3. mars.

Vedtektsendring

Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til vedtekter for Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning – utdanningsfond III med enkelte endringer i § 2 og 4. Forslaget innebærer at NAVO får ett medlem med personlig varamedlem i fondsutvalget, mens Kommunenes Sentralforbund ikke lenger vil være representert. Det er gjort en endring i formulering av fondets formål, slik at ordlyden blir mer generell med hensyn til de økonomiske ytelsene fra fondet.

Akademikerne – Stat

Geir Stangeland oppnevnes som Legeforeningens representant i forhandlingsutvalget i Akademikerne – Stat.

Overgangsregler

Nye retningslinjer for Lånefondet trådte i kraft 1.1. 2005. Det ventes at Landsstyret foretar vedtektsendringen i møtet i mai. I forbindelse med overgangen fra gamle til nye retningslinjer og i rommet mellom gamle og nye vedtekter, var det avdekket et behov for visse overgangsbestemmelser. Sentralstyret vedtok forslag til overgangsordning. Sekretariatet bes sørge for at låntakere som fikk innvilget lån etter tidligere retningslinjer, gis tilbud om å slette gjeldsforsikring, pantesikkerhet eller kausjonssikkerhet som allerede er opprettet. Sekretariatet bes også å vurdere konsekvensene av å utvide tidsrammen for fornyet vurdering av lån og utviding av låneramme, videre fra 2000 til 2004.

Budsjett for regionsutvalgene 2005

Sentralstyret vedtok en budsjettramme på kr 800 000 for regionsutvalgene med følgende fordeling: regionsutvalg Øst, kr 160 000, regionsutvalg Sør, kr 125 000, regionsutvalg Vest, kr 140 000, regionsutvalg Midt-Norge, kr 100 000 og regionsutvalg Nord, kr 275 000. Forbruk utover vedtatt ramme skal belastes de respektive fylkesavdelinger.

Rammeavtale om PKO-ordningen

Sentralstyret godkjente rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Legeforeningen om praksiskonsulentordningen (PKO) med tilhørende protokoll.

Kvalitetssikringsfond II

Stein Tore Nilsen (leder), Rolf Kirschner (vara), Berit K. Norling og Vibeke Dons Wankel (vara) er oppnevnt som representanter i Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (kvalitetssikringsfond II) for perioden 2005 – 08.

Invitasjon til arrangement

Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon har som en markering av at unionen med Sverige ble erklært opphørt 7. juni 1905, invitert Legeforeningen og en rekke andre organisasjoner til å underskrive en avhengighetserklæring med klare formuleringer på hvilke verdier vi er avhengig av nå, og i fremtiden. Legeforeningen slutter seg til avhengighetserklæringen, og vil også delta på et arrangement som finner sted på 100-årsdagen for Norges uavhengighet, den 7.6. 2005.

Nytt medlem i tariffutvalget

Ottar Grimstad oppnevnes som ny representant og nestleder i tariffutvalget.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/index.gan?id=56393

Anbefalte artikler