Kommunikation på socialkontoret

Peter Kjær Graugaard Om forfatteren
Artikkel

Oltedal, Siv

Klientsamtalar innan velferdsstaten – ei kvardagsleg sak

197 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 259

ISBN 82-7674-877-5

Siv Oltedal er førsteamanuensis og studieansvarlig for masteruddannelsen i socialt arbejde ved Høgskolen i Bodø. Hun har gennem en årrække været optaget af at beskrive og analysere kommunikationen mellem socialarbejder og klient på norske socialkontorer. Det er datamaterialet fra hendes doktorafhandling (2000), som danner grundlaget for aktuelle bog.

Forfatteren angiver i forordet tre ambitioner for bogen. For det første ønsker hun «å gjere greie for og analysere grunnleggjande kjenneteikn i det kvardagslege arbeidet som blir utført på sosialkontoret i møtet med klientar». For det andet «å allmenngjere erfaringa frå ein arbeidskontekst ved å analysere eksempel som også omfattar andre delar av hjelpeapparatet, ut frå dei faglege mønstra som eg har identifisert i sosialkontorarbeidet». Endelig «å gjere noko for å stimulere til meir tverrfagleg samarbeid, ved å vise at det kan vere relevant å nytte same fagspråk innanfor ulike delar av tenestene i velferdsstaten».

Bogen opleves som primært rettet mod socialarbejdere. Den indeholder først en generel gennemgang af kommunikationsteorier knyttet til praksis (kapitel 1 – 3), derefter en beskrivelse af fire såkaldte orienteringer (regel, råd, udforskning og samarbejde), som forfatteren har dokumenteret i samtaler mellem socialarbejdere og klienter (kapitel 4 – 7). Der afsluttes med et kapitel, hvor temaet er mål, makt og moral. Forfatteren vægtlægger som udgangspunkt for sin forståelse et dialogisk perspektiv, fremfor et monologisk sådant.

Der er næppe tvivl om, at en empirisk funderet beskrivelse af interaktionen mellem socialarbejder og klient er væsentlig for forståelse og forbedring af denne relation. Som sådan er bogen nyttig. Der er også gode enkeltstående pointer undervejs. Sprogligt er bogen lettilgængelig, da den er skrevet i et ukompliceret sprog. Desværre er den indholdsmæssige overbevisningskraft svagere. Dertil mangles et tydeligere overordnet mål for bogen, større præcision og stringens i argumentationen, en klarere fremstilling af de anvendte kommunikationsteorier, samt et samspil mellem teori og praktiske eksempler, der er tydeligere gensidig klargørende.

Anbefalte artikler