Tiltak for bedre samhandling

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Samhandling mellom tjenestenivåene kan ivaretas bedre ved at det settes krav til formaliserte avtaler mellom kommune og helseforetak.

Dette er en av konklusjonene i Wisløff-utvalgets (Samhandlingsutvalgets) innstilling (1). Utvalget har hatt som mandat å vurdere samhandlingen mellom de ulike delene av helsetjenesten og å vurdere behovet for eventuelle endringer i rammebetingelsene. Utfordringen knyttet til samhandling er spesielt stor for pasientgrupper der ingen av tjenestenivåene alene kan tilby en helhetlig behandling. Det legges til grunn at dette spesielt gjelder kreftområdet, eldre med sammensatte sykdommer, terminale pasienter og pasienter med kroniske lidelser.

Utvalget anbefaler blant annet at individuell plan skal benyttes i langt større omfang og mener kommunene skal være ansvarlig for plikten til å utarbeide planen. Videre bør kommunene i større grad benytte seg av de 7,5 timene som fastlegene kan tilpliktes til offentlig legearbeid. Det bør også gjøres forsøk med utførerenheter som er i felles eie og som yter både første- og annenlinjetjenester.

Utvalget legger til grunn at dagens finansieringssystem ikke i tilstrekkelig grad understøtter samhandling, og foreslår et øremerket tilskudd på én milliard kroner som skal knyttes til samhandling i avtaleverket mellom kommune og helseforetak.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=60174

Anbefalte artikler