Endret vedtak om turnusplasser

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det var høy temperatur blant turnuslegene da Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) i desember opplyste at man ville holde igjen turnusplasser i trekningen.

Både Legeforeningen og SAFH mottok mange enkelthenvendelser om denne saken. Studentene hadde underskriftskampanjer mot vedtaket ved alle fire studiesteder.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president, tok saken opp med SAHF og Sosial- og helsedirektoratet etter at det ble klart at SAHF ville holde igjen 50 plasser ved trekningen til turnusstart 15. august i år. Flere studenter ble så opprørt over SAFHs håndtering, at de kontaktet advokat for å få bistand til en vurdering av lovligheten av vedtaket.

– Det er litt trist at vi som studenter har protestert på dette og tatt det opp med SAFH uten at våre synspunkter er blitt tatt hensyn til, sier Jørgen A. Gravning, student ved Universitetet i Oslo. Sammen med Henning Høyte engasjerte han advokat Cato Schiøtz for å se på saken. – Det er mildt sagt tankevekkende at man må gå til slike skritt for å få sine synspunkter hørt, sier Gravning. – Mange studenter har vært engasjert, og jeg er glad for at vedtaket ble endret, sier han.

Per Haugum, direktør ved SAHF har i et brev til advokat Schiøtz og Legeforeningen orientert om at det ved tidligere turnusvalg dessverre har vært en del personer som har trukket seg under selve valget. Det førte blant annet til at man for kullet som startet turnustjeneste 15. februar i år, ikke fikk besatt alle stillingene. Det var den gangen ca. 25 turnusleger som trakk seg uten gyldig grunn under valget. Som følge av dette utarbeidet Sosial- og helsedirektoratet i desember 2004 en instruks for å hindre at en slik situasjon skulle oppstå i fremtiden.

For kullet som skal starte turnustjeneste 15.8. 2005 var imidlertid situasjonen at 495 turnusleger skulle velge blant 366 turnusplasser. Det ble ansett som helt usannsynlig at flere enn 129 turnusleger ville trekke seg under valget.

– Den situasjonen som direktoratets instruks tok sikte på å hindre, ville med andre ord med overveiende sannsynlighet ikke oppstå i dette tilfellet, sier Per Haugum. Det var på denne bakgrunn at SAFH besluttet å omgjøre beslutningen om å holde tilbake 50 turnusplasser fra første runde med valg.

Per Haugum opplyser også at man vil tilstrebe å ha et møte senere i vår, for å skape en god dialog og unngå at tilsvarende situasjoner oppstår i fremtiden.

Anbefalte artikler