Over 18 000 yrkesaktive leger i Norge

Artikkel

Antallet leger i Norge øker meget raskt – i desember 2004 var det 3,9 yrkesaktive leger per 1 000 innbyggere i Norge. Blant disse legene er 16,2 % utenlandske statsborgere.

Vi har tidligere sett på utviklingen i antallet yrkesaktive leger i Norge i perioden 1998 – 2004 etter stillingsgruppe (1). Det siste året har antallet yrkesaktive leger økt med 680, hvorav omtrent 330 underordnede sykehusleger og 100 allmennleger. Det ser ut til at veksten i antallet overordnede sykehusleger er svakere enn tidligere. Vi skal her se nærmere på yrkesaktive leger i Norge etter stillingsgruppe ved slutten av 2004.

Tabellen viser yrkesaktive leger under 70 år i Norge fordelt på stillingsgruppe per 6.12. 2004. Tallene er hentet fra Legeforeningens legeregister og gjelder registrert hovedstilling.

Flere sykehusleger

Inkludert turnuslegene utgjør de nærmere 10 000 sykehuslegene 54 % av yrkesaktive leger i Norge, mens allmennleger og øvrige leger i kommunehelsetjenesten utgjør 25 %. I 1970 utgjorde andelen allmennleger 28 %, i 1981 27 %, i 1991 28 % og i 2000 24 %.

Statistikken er usikker når det gjelder leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Andelen medlemmer er høyest blant privatpraktiserende spesialister (98,7 %) og lavest i gruppene administrative stillinger (93,8 %), «annen stilling i Norge» (94,9 %) og i vitenskapelige stillinger (94,5 %).

Andelen utenlandske statsborgere er høyest i gruppen med ukjent stilling og blant underordnede sykehusleger, hvor mer enn hver femte lege er utenlandsk statsborger. Lavest er andelen utenlandske statsborgere i administrative stillinger. Blant turnusleger er andelen utenlandske statsborgere lavere enn tidligere, men vi skal her være klar over at andelen er høy blant ikke-medlemmer som i liten grad er registrert.

Stadig flere kvinner

Langt over halvparten av turnuslegene er nå kvinner, og nesten halvparten av de underordnede sykehuslegene. Lavest er kvinneandelen i gruppen «annen stilling i Norge» og blant privatpraktiserende spesialister.

Andelen godkjente spesialister er naturlig nok høyest blant privatpraktiserende spesialister, men noen av disse mangler norsk spesialistgodkjenning. Det fremgår også at 7,2 % av overordnede sykehusleger mangler norsk spesialistgodkjenning, mens 17,3 % av underordnede sykehusleger er godkjente spesialister.

Andelen med doktorgrad er høyest i vitenskapelige stillinger (44,8 %). Blant overordnede sykehusleger har 16,6 % doktorgrad. Antallet er lavest blant allmennleger og bedriftsleger. Ingen turnusleder har doktorgrad.

Se også Legeforeningens nettsider, legestatistikk for 2004 (www.legeforeningen.no/index.gan?id=54982)

Antall leger etter stillingsgruppe per 6.12. 2004. Den norske lægeforenings register

Antall

Utlendinger %

Kvinner %

Spesialist %

Overordnet sykehuslege

5 273

13,4

26,8

92,8

Underordnet sykehuslege

3 787

20,4

49,6

17,3

Turnuslege sykehus

649

8,2

54,7

0,0

Turnuslege kommune

268

9,7

53,4

0,0

Allmennlege/fastlege/kommunelege mv.

4 264

15,5

31,6

55,5

Privatpraktiserende spesialist

897

8,1

22,3

98,7

Bedriftslege

264

9,5

37,5

54,5

Vitenskapelig stilling

663

8,3

32,9

48,1

Administrativ stilling

321

5,6

28,7

67,6

Annen stilling i Norge

190

11,5

19,2

24,7

Ukjent stilling

1 504

34,2

42,3

22,5

Totalt

18 080

16,2

35,5

54,6

Anbefalte artikler