– Urealistisk innsparingsgevinst

Jorunn Fryjordet Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er uenig i at pasienter med spesielt behov for COX-2-hemmere må søke om individuell refusjon etter blåreseptforskriften § 10a.

Illustrasjonsfoto Health and Medicine

Det fremgår av høringsuttalelsen foreningen har avgitt til Statens legemiddelverk vedrørende høringsnotat om revurdering av refusjonsadgang for COX-2-hemmere. Legemiddelverkets forslag innebærer å fjerne legemidlene Celebra, Arcoxia og Bextra, som bl.a. brukes ved leddgikt og artrose, fra forhåndsgodkjent refusjon etter § 9 i blåreseptforskriften.

I et høringsnotat er Legemiddelverket grunnleggende positiv til overføring av COX-2-hemmere fra generell forhåndsgodkjenning etter § 9 til at brukere kan søke om individuell refusjon etter § 10a. Dette er et syn Legeforeningen ikke deler.

– Intensjonen med § 10a er å sikre at pasienter med særegne behov, etter individuell søknad, kan sikres refusjon; ikke at store pasientgrupper skal sluses inn i et stønadsbyråkrati som er tidkrevende for pasienter, leger og trygdemyndigheter. Dette fører til ulik tilgjengelighet til legemidler da tilgang til spesialist er ulik i forskjellige deler av landet, og i mange henseende innebærer en feilbruk av helsetjenestens ressurser, skriver Legeforeningen.

Overføring til individuell refusjon

Hvis COX-2-hemmere skal overføres til individuell refusjon omfatter dette i utgangspunktet en stor pasientgruppe. Ifølge høringsnotatet indikerer salgstallene at om lag 100 000 personer bruker COX-2-hemmere året rundt. Legemiddelverket mener at dette tallet må justeres noe ned, da det er mange som bruker legemidlene i kortere tid.

Legeforeningen mener at dette spørsmålet må ses i forhold til mulige bivirkninger, og om disse er så spesielle at ikke allmennlegene kan vurdere dette like godt som en privatpraktiserende spesialist eller spesialist ved sykehus.

– I denne sammenheng mener vi at allmennlegene har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere risiko for bivirkninger. I alle tilfelle må dette være tilfelle for spesialister i allmennmedisin, anfører foreningen.

Motivert av innsparing

Bakgrunnen for forslaget om å overføre refusjonen for selektive COX-2-hemmere fra § 9 til § 10 synes i stor grad å være et ønske om å spare penger i de offentlige budsjetter. I høringsnotatet anslås at prisen for tradisjonelle ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID) ligger på om lag 33 – 38 % av COX-2-hemmere. Politisk har man satt innsparingspotensialet til 100 millioner kroner for 2005.

Legeforeningen mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvor realistisk denne tenkte innsparingsgevinsten i realiteten vil være. Foreningen har forståelse for at man – under forutsetning av at hensynet til pasientenes behov og sikkerhet er ivaretatt – også på legemiddelområdet ønsker å være så kostnadseffektive som mulig. – Imidlertid mener vi det må være medisinsk-faglige begrunnelser som må være avgjørende for refusjonspraksis, og ikke (kortsiktige) økonomiske motiver, styrt av politiske vurderinger, skriver Legeforeningen.

Økt helserisiko

Legeforeningen ser alvorlig på de nye opplysningene om at i tillegg til COX-2-hemmeren Vioxx, kan også Celebra medføre økt forekomst av hjerte-og karsykdommer hos pasienter med stor risiko (1).

Trygge, tilgjengelige og effektive legemidler er et legemiddelpolitisk mål. Legeforeningen deler derfor Legemiddelverkets oppfatning om at det ikke lenger vil være faglig indisert å bruke disse legemidlene i den samme utstrekning som tidligere. Lege og pasient bør derfor nøye vurdere risikoen ved videre behandling.

– COX-2-hemmere har vært et viktig og nødvendig legemiddel for en stor pasientgruppe, og for mange av disse finnes ikke gode alternative legemidler, skriver foreningen. – For en del av de pasientene som i dag bruker COX-2-hemmere kan de tradisjonelle NSAID-preparatene være et alternativ – selv om de sannsynligvis ikke er like gunstige blant annet i forhold til gastrointestinale bivirkninger som COX-2-hemmere har vært, og dermed eventuelt må suppleres med ytterligere medikasjon for å beskytte mot slike bivirkninger.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57617

Anbefalte artikler