– Urealistisk innsparingsgevinst

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er uenig i at pasienter med spesielt behov for COX-2-hemmere må søke om individuell refusjon etter blåreseptforskriften § 10a.

  Illustrasjonsfoto Health and Medicine
  Illustrasjonsfoto Health and Medicine

  Det fremgår av høringsuttalelsen foreningen har avgitt til Statens legemiddelverk vedrørende høringsnotat om revurdering av refusjonsadgang for COX-2-hemmere. Legemiddelverkets forslag innebærer å fjerne legemidlene Celebra, Arcoxia og Bextra, som bl.a. brukes ved leddgikt og artrose, fra forhåndsgodkjent refusjon etter § 9 i blåreseptforskriften.

  I et høringsnotat er Legemiddelverket grunnleggende positiv til overføring av COX-2-hemmere fra generell forhåndsgodkjenning etter § 9 til at brukere kan søke om individuell refusjon etter § 10a. Dette er et syn Legeforeningen ikke deler.

  – Intensjonen med § 10a er å sikre at pasienter med særegne behov, etter individuell søknad, kan sikres refusjon; ikke at store pasientgrupper skal sluses inn i et stønadsbyråkrati som er tidkrevende for pasienter, leger og trygdemyndigheter. Dette fører til ulik tilgjengelighet til legemidler da tilgang til spesialist er ulik i forskjellige deler av landet, og i mange henseende innebærer en feilbruk av helsetjenestens ressurser, skriver Legeforeningen.

  Overføring til individuell refusjon

  Overføring til individuell refusjon

  Hvis COX-2-hemmere skal overføres til individuell refusjon omfatter dette i utgangspunktet en stor pasientgruppe. Ifølge høringsnotatet indikerer salgstallene at om lag 100 000 personer bruker COX-2-hemmere året rundt. Legemiddelverket mener at dette tallet må justeres noe ned, da det er mange som bruker legemidlene i kortere tid.

  Legeforeningen mener at dette spørsmålet må ses i forhold til mulige bivirkninger, og om disse er så spesielle at ikke allmennlegene kan vurdere dette like godt som en privatpraktiserende spesialist eller spesialist ved sykehus.

  – I denne sammenheng mener vi at allmennlegene har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere risiko for bivirkninger. I alle tilfelle må dette være tilfelle for spesialister i allmennmedisin, anfører foreningen.

  Motivert av innsparing

  Motivert av innsparing

  Bakgrunnen for forslaget om å overføre refusjonen for selektive COX-2-hemmere fra § 9 til § 10 synes i stor grad å være et ønske om å spare penger i de offentlige budsjetter. I høringsnotatet anslås at prisen for tradisjonelle ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID) ligger på om lag 33 – 38 % av COX-2-hemmere. Politisk har man satt innsparingspotensialet til 100 millioner kroner for 2005.

  Legeforeningen mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvor realistisk denne tenkte innsparingsgevinsten i realiteten vil være. Foreningen har forståelse for at man – under forutsetning av at hensynet til pasientenes behov og sikkerhet er ivaretatt – også på legemiddelområdet ønsker å være så kostnadseffektive som mulig. – Imidlertid mener vi det må være medisinsk-faglige begrunnelser som må være avgjørende for refusjonspraksis, og ikke (kortsiktige) økonomiske motiver, styrt av politiske vurderinger, skriver Legeforeningen.

  Økt helserisiko

  Økt helserisiko

  Legeforeningen ser alvorlig på de nye opplysningene om at i tillegg til COX-2-hemmeren Vioxx, kan også Celebra medføre økt forekomst av hjerte-og karsykdommer hos pasienter med stor risiko (1).

  Trygge, tilgjengelige og effektive legemidler er et legemiddelpolitisk mål. Legeforeningen deler derfor Legemiddelverkets oppfatning om at det ikke lenger vil være faglig indisert å bruke disse legemidlene i den samme utstrekning som tidligere. Lege og pasient bør derfor nøye vurdere risikoen ved videre behandling.

  – COX-2-hemmere har vært et viktig og nødvendig legemiddel for en stor pasientgruppe, og for mange av disse finnes ikke gode alternative legemidler, skriver foreningen. – For en del av de pasientene som i dag bruker COX-2-hemmere kan de tradisjonelle NSAID-preparatene være et alternativ – selv om de sannsynligvis ikke er like gunstige blant annet i forhold til gastrointestinale bivirkninger som COX-2-hemmere har vært, og dermed eventuelt må suppleres med ytterligere medikasjon for å beskytte mot slike bivirkninger.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=57617

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media