Overlegne leger

Artikkel

Leger flest er hyggelige mennesker, og det var de sikkert på 1800-tallet også. Men norske leger i USA stod i en klasse for seg, i alle fall hvis vi skal tro skribenten av dette brevet, som stod på trykk i Tidsskriftet i 1898 (s. 551 – 3). Her advarer han amerikanske kolleger mot en «bande hovmodige, indbildske og anmassende fyre».

Amerikanske udtalelser om norske læger

(«Skandinaven», Chikago, onsdag 13de juli 1898.)

Et cirkulære, dateret 29de juni 1897 og underskrevet af dr. O. H. Hegge, Austin, Minn., er tilsendt norsk-, svensk- og danskfødte læger, som har faat sin medicinske uddannelse ved amerikanske colleges. Det lyder slig:

«Kjære doktor! De ved maaske, at der i de forenede stater er 200 læger af svensk, norsk og dansk fødsel, som har gradueret fra amerikanske colleges. Der er ogsaa alt i alt 33 læger af samme fødsel, hvoraf hver eneste en engang, for at bruge deres egne ord, var «udeksamineret» fra Sveriges og Norges kongelige universitet. Hvis De nu har været paa et sted, hvor en eller flere af disse 33 læger har boet, har De uden tvil ikke kunnet undgaa, at følgende fakta er blevet Dem indprentet:

1. Ved alle anledninger søger disse mænd omhyggelig og haardnakket specielt blant landsmænd at udbrede den overbevisning, at de er de eneste læger, der overhovedet ved noget som saadanne her i Amerika, at selv læger med diplomer fra de bedste tyske universiteter er dem betydelig underlegne.

2. At amerikanske læger, graduenter fra anerkjendte amerikanske medicinske colleges, er ignoranter, bedragere og charlataner.

3. At de, naar omstændighederne ikke hindrer dem, vil negte den familie eller den person, som de behandler, at kalde en amerikansk læge til raadførsel, idet de forteller sin patient eller hans venner, at det vil være under deres værdighed at gjøre det, og at de lige saa godt kunde tilkalde en hestedoktor eller en jordmor.

4. At skulde det hænde, at De som en amerikansk læge fik en af disse sprænglærde fyre paa raad, vilde det maaske ikke være overraskende at finde Dem selv minus Deres patient i en haandevending. De vilde maaske bagefter gjennem en eller anden høre, at De havde givet feil diagnose af tilfældet, og at Deres behandling var feilaktig, uagtet Deres mikroskop eller prøvetaber maaske for den videnskabelige verden kunde have bevist, at Deres diagnose var korrekt og Deres behandling den rette.

5. Bestandig paatager de sig en overlegen mine, der som oftest endog kommer til syne i den maade, hvorpaa de gaar og taler, – og den skandinaviske, endnu ikke amerikaniserte farmer med sine nedarvede begreber om det gamle lands embedsvælde og aristokratiske tyranni bliver et let bytte, og han vil gladelig sverge paa, at der ikke findes nogen doktor magen til «Kristiania-doktoren».

6. Og for at opretholde sin stilling som de lærdeste af alle verdens medicinere tygger de drøv paa det misvisende faktum, at de medicinske studenter i Norge bruger 7 – 9 aar til at fuldende et kursus mod 3 – 4 aar i amerikanske colleges og 4 aar i Tyskland, at de er «bedre mands sønner», hvorimod de amerikanske læger er farm- eller fabrikprodukter med liden eller ingen forstand.

(…..)

Til ovennævnte kjendsgjerninger kan føies mange af samme slags; men disse er tilstrækkelige til at overbevise os om nødvendigheden af at forene os mod disse mænds fortsatte nedbrytende arbeide.

(…..)

Naar saa læger fra en slig anstalt kommer hid og kneiser og skryter af at være os overlegne, lad da vore emigrerede landsmænd spesielt blive underrettet om tingenes virkelige sammenhæng, og de vil snart blive i stand til at bekræfte, hvilken bande hovmodige, indbildske og anmassende fyre de er, saa at visen vil være sunget til ende, naar de prøver paa at bagtale og forkleine vore læreanstalter. Det glæder os dog at kunne sige, at der er nogle faa, som har været i stand til at hæve sig op over «skolemester-lærdommen», og disse mænd har lært at paaskjønne og er nødt til at anerkjende vore medicinske læreanstalters høie fortjenester.

(……)

Broderligst Deres

O. H. Hegge, kasserer.

Anbefalte artikler