Hvor skal gamle pasientjournaler oppbevares?

Artikkel

Et nyoppnevnt utvalg skal vurdere langtidsoppbevaring av helsearkiv. Da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, viste det seg at sykehusene i liten grad har avlevert arkivmateriale til fylkeskommunale arkivdepot. I dagens sykehus er det ikke lenger plass til alle pasientjournalene og pasientjournaler kan heller ikke kasseres. Utvalget som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, skal om et år levere en innstilling som beskriver hvordan sykehusene skal levere eldre saksarkiv og pasientjournaler til et depotarkiv.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6770

Anbefalte artikler