Astma hos barn bedres med glukokortikoider

Vasiliki Gemou-Engesæth Om forfatteren
Artikkel

Selv om astma er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn, er cellulære og molekylære immunpatologiske mekanismer relativt lite studert sammenliknet med astma hos voksne. Målsettingen med disse studiene var å øke forståelsen av sammenhengen mellom T-cellene og deres produkter, cytokiner eller interleukiner (IL), som er ansvarlig for tegn og symptomer ved astma og allergiske sykdommer hos barn. På lengre sikt er målet å finne frem til bedre behandlingsformer for denne sykdomsgruppen.

Avhandlingen består av seks artikler. Resultatene støtter hypotesen om at forverret astma er assosiert med T-celleaktivering i blodet. Slike aktiverte celler produserer cytokiner som IL-5, som gir signaler til andre betennelsesceller, særlig eosinofile granulocytter, og får disse til å sette i gang patologiske prosesser i luftveiene hos astmatikere. Man kan observere betennelsesforandringer som følge av aktivering av T-celler når disse kommer i kontakt med stoffer kroppen reagerer allergisk mot. Vi har også vist at vellykket behandling av astma med glukokortikoider var assosiert med redusert T-celleaktivering og IL-5 cytokinproduksjon samt reduksjon av eosinofile celler. Videre fant vi at CD4-, men ikke CD8-T-celler er ansvarlig for cytokinproduksjon, som IL-5 og andre relevante astmacytokiner som er viktige for overlevelsen av eosinofile celler hos voksne med astma. Behandling med glukokortikoider har gitt reduksjon av CD4-T-celler som uttrykker mRNA for IL-5, IL-3 og granulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor og reduksjon av tilsvarende proteiner. Vi har i tillegg vist at også ved astma hos barn er CD4- og CD8-T-celler aktivert. Betennelse er sannsynligvis et resultat av T-celleaktivering som følge av at disse cellene kommer i kontakt med allergener. Funnene tyder på at graden av aktivering i blodet hos disse barna samsvarer med astmaens alvorlighetsgrad. Vi fant også at både hos allergiske og hos ikke-allergiske astmatiske barn viste T-celler tegn til aktivering og økt produksjon av Th2-type cytokiner sammenliknet med kontrollbarn uten astma. Ved behandling med inhalasjon av glukokortikoider ble bedringen hos astmatiske barn bedømt ved vurdering av symptomer og ved lungefunksjonsmåling, og T-cellene viste redusert aktivering og produksjon av cytokiner.

Disse studiene er de første som gir informasjon om slike mekanismer på cellulært og molekylært nivå hos barn med astma. De bekrefter at glukokortikoidbehandling er effektivt ved astma og sannsynliggjør at nye behandlingsformer rettet mot T-cellene og cytokiner, kan være effektive ved barneastma.

Avhandlingens tittel

Molecular immunopathology of childhood asthma and response to glucocorticoid therapy

Utgår fra

Barneavdelingen

og

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Ullevål universitetssykehus

Disputas 27.5. 2004

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler