Nei til plikttjeneste i samiske strøk

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Finnmark legeforening sier nei til et forslag om plikttjeneste for leger som er kvotert inn på medisinstudiet.

Olav Gunnar Ballo

Medlemsmøtet i Finnmark legeforening vedtok 26.11. 2004 – mot to stemmer – følgende: «Medlemsmøtet i Finnmark legeforening vil ta avstand fra forslaget om plikttjeneste i samiske strøk for leger kvotert inn på medisinstudiet grunnet samisk kompetanse.»

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag fremmet av Olav Gunnar Ballo, Sosialistisk Venstreparti (SV). Her påpeker han at det foreligger rekrutteringsproblemer for allmennleger til samiske kjerneområder i indre Finnmark, og også til distriktskommuner i andre deler av Norge.

– I enkelte kommuner har man vært avhengig av utenlandske legevikarer for å dekke opp for legemangelen. For samisktalende pasienter kan dette ha skapt sterkt mangelfulle helsetjenester, både fordi man ikke har kunnet gjøre seg forstått overfor helsepersonellet, og fordi forskjellen i kulturbakgrunn mellom helsepersonell og lokalbefolkningen kan ha blitt så stor at dette har forsterket problemene, skriver SV.

SV skriver videre at det etter deres syn fremstår som uhensiktsmessig at det foreligger spesielle opptaksvilkår for medisinstudenter som kommer fra det samiske kjerneområdet, mens et fåtall av studentene som benytter seg av ordningen, velger å arbeide i hjemkommunen etter endt studium.

SV mener derfor at det bør utvikles virkemiddelordninger knyttet til opptaket til medisinstudiet. Disse kan knyttes til bindingstid på gitte vilkår etter endt studium, men også til positive virkemidler som tilskudd til videre- og etterutdanning etter endt studium, forutsatt at man har sitt virke innenfor virkemiddelområdet. SVs medlemmer understreker at virkemidler som tas i bruk, og som det knyttes forpliktelser til, ikke skal kunne gis med tilbakevirkende kraft. Det vil dermed være basert på frivillighet ved søknad om en studieplass, hvorvidt studenten ønsker å gå inn på ordningen. SV konkluderer med å fremme følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen om å tilrettelegge for virkemiddelordningen knyttet til opptak til medisinstudiet på særskilte vilkår, inkludert vurdering av bindingstid, samt tilskudd til videre- og etterutdanning etter endt studium under arbeid i virkemiddelsonen».

Anbefalte artikler