Høykoms fyrtårnprosjekt

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Høykom er Moderniseringsdepartementets program for å gjøre HØYhastighetsKOMmunikasjon mer kjent og anvendelig.

Kenneth Johansen

Det er totalt 11 prosjekter i Høykoms fyrtårnsatsing. Ett av prosjektene – Alta-modellen innen distriktsmedisin – viser hvordan man ved hjelp av kommunikasjonsteknologi flytter informasjon og spesialister til et sted nær pasienten. Bakgrunnen for prosjektet er en kombinasjon av befolkningsstørrelse og avstand til sykehus, og at man ved hjelp av teknologi skal kunne tilby tjenester og kompetanse som Alta ikke kan opparbeide alene. Kenneth Johansen, allmennlege og leder av Finnmark legeforening, har vært Alta kommunes representant i arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet. Det er resultat av et samarbeid mellom Helse Finnmark HF, Alta kommune, Nasjonalt kompetansesenter for bredbåndsanvendelser (NKBA) – nå Høyvis – og Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

– Alta helsesenter rommer mange funksjoner uten å være et sykehus. Det har blant annet spesialistpoliklinikk med flere spesialiteter, dialyseenhet, røntgenlaboratorium med digital sending av bilder til radiolog ved Hammerfest sykehus, en velorganisert legevakt, operasjonsstuer, m.m. Mye av driften er basert på bredbåndsteknikk. Pasienter som tidligere måtte reise til Tromsø eller Hammerfest for behandling, kan nå ved hjelp av lokal assistanse i Alta og via bredbånd og konferanseutstyr, få hjelp av spesialist uten selv å være fysisk til stede hos spesialisten. Ordningen sparer samfunnet for utgifter og pasientene for slitsomme og lange reiser, forteller Kenneth Johansen. Ifølge en rapport fra Norut NIBR Finnmark (1) førte den til 10,5 millioner kroner i sparte reiseutgifter i 2003.

– Alta-modellen setter brukernes behov i sentrum, og er tenkt videreutviklet til å inkludere andre helsetjenester og løsninger som bidrar til å styrke helsetilbudet til befolkningen på en effektiv måte. Oppmerksomheten vil være rettet mot elektronisk samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig å gjøre landets kommuner og andre interesserte oppmerksomme på de mulighetene som foreligger, sier Kenneth Johansen.

Les mer om prosjektet: www.hoykom.no

Anbefalte artikler