Anbefaler sammenslåing

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen anbefaler en sammenslåing av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, men fremhever behov for prosess i forhold til de ansatte og fagmiljøene.

  – En sammenslåing av de to helseregionene vil best ivareta de faglige hensyn ved en samordning av spesialisthelsetjenesten på Sørøstlandet, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen er departementets høringsbrev samt høringsrapporten Bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet (1).

  Legeforeningen har ved mange anledninger uttalt at den manglende samordningen av tjenestetilbudet ved sykehusene i Oslo er et problem. En bedre samordning er ønskelig i forhold til medisinsk faglige vurderinger, samt vurderinger av kvalitet, kapasitet og effektiv ressursutnyttelse. Dette er imidlertid ikke kun et Oslo-problem. Samordningen, eller mangel på sådan, har stor betydning både for Helse Sør og Helst Øst.

  – Det er positivt at departementet nå forsøker å løse dette problemet, skriver Legeforeningen, men er samtidig sterkt kritisk til tempoet i beslutningsprosessen. – Signaler tyder på at beslutningen i realiteten allerede er tatt, heter det i høringssvaret, som ble avgitt i november 2004. Dersom dette medførte riktighet, mente foreningen at det var et beklagelig anslag mot høringsinstituttet. Legeforeningen er derfor tilfreds med de nye signalene fra helseminister Ansgar Gabrielsen som i Stortingets spørretime 1.12. 2004 klargjorde at: «Min endelige vurdering av hvordan dette best kan ivaretas fremover, og om dette kan innebære endringer i regiongrenser, vil jeg altså komme tilbake til når saken legges frem for Stortinget i revidert til orientering. Dette innebærer at dagens avtalebaserte samarbeidsmodell mellom Helse Sør og Helse Øst vil bli videreført i en eller annen form.»

  Dette er i tråd med budskapet i statsbudsjettfremlegget fra Helse- og omsorgsdepartementet der departementet inviterte til «bred medvirkning fra alle berørte parter» før departementet skulle legge frem sin vurdering av disse spørsmålene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. (2).

  – For Legeforeningen har det vært viktig å fremheve behovet for en grundig prosess i forhold til fagmiljøene og de ansatte, primært i forkant, sekundært i etterkant av beslutningen. Gjennomføres ikke slike prosesser, svekkes det valgte alternativs mulighet til å løse de problemer man i årevis har sett i hovedstadsområdet. En sammenslåing vil innebære at denne nye, store helseregionen vil omfatte om lag 55 % av landets befolkning. Dette vil kraftig forrykke forholdet mellom de regionale helseforetakene, og vil kunne være distriktspolitisk vanskelig. Det vil også kunne bli vanskeligere for fagmiljøene i de andre sykehusene med regionale funksjoner, å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse, skriver Legeforeningen.

  Men modellen har også en rekke fordeler. Den vil blant annet legge grunnlaget for en mer optimal samordning av Rikshospitalets, Radiumhospitalets og Ullevåls ressurser. Samtidig kan en slik samordning også tenkes å frigjøre nøkkelkompetanse fra hovedstadsområdet til andre deler av landet i den grad ressursene utnyttes mer rasjonelt i hovedstadsområdet. Omfanget av gjestepasienter vil også være mer begrenset. Legeforeningen mener derfor at denne modellen best ivaretar de faglige hensyn ved en samordning.

  Nødvendige forutsetninger

  Nødvendige forutsetninger

  En storregion vil kunne få negative konsekvenser for resten av landet. For Legeforeningen avhenger derfor støtte til en sammenslåing at mulige negative konsekvenser for resten av landets spesialisthelsetjeneste utredes, og eventuelt motvirkes. Sentrale stikkord er å sikre en rettferdig ressursfordeling til alle helseregionene, sikre nødvendig spesialistkompetanse i alle landets regioner, og at utdanningen av turnusleger og spesialistutdanningen ivaretas på en hensiktsmessig måte. Det siste handler først og fremst om at den sentrale østlandsregionen tar et tilstrekkelig nasjonalt ansvar for spesialistutdanningen, og dermed ikke tapper ressurser fra resten av landet. Følger man denne modellen, må derfor konsekvensene for spesialisthelsetjenesten utenfor hovedstadsområdet utredes nærmere, understreker Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=54191

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media