Les mer om …

Artikkel

Tykkere og mer passive 40-åringer

Kroppsvekten, forekomsten av diabetes, andelen inaktive i fritiden, og andelen med forhøyet triglyseridnivå blant 40-åringer i Oslo, økte i perioden 1981 – 99. Andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, slik som forhøyet totalkolesterolnivå, høyt blodtrykk og røyking ble derimot redusert. Dette viser data fra Oslo-undersøkelsen, som nå er avsluttet. Tiden for denne type undersøkelser, der helseovervåking, sykdomsforebygging og forskning kombineres i ett og samme opplegg, er antakelig forbi.

Helseundersøkelser i en ny tid

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer i Oslo 1981 – 99

Depresjon kan gå over med gruppebehandling

Gruppebehandling basert på psykologisk læringsteori er effektivt ved depresjon. Dette viser en kontrollert studie med 155 pasienter der 81 ble ranomisert til å delta på til sammen 11 møter ledet av psykiatrisk sykepleier. 69 % av gruppedeltakerne ble klinisk sett bedre mot 37 % av kontrollpasientene. Slik behandling er velegnet både i første- og annenlinjetjenesten.

Kurs i mestring av depresjon – en randomisert, kontrollert studie

Type 2-diabetes kan forebygges

Leger kan bidra til å forebygge type 2-diabetes ved å få pasientene til å forandre livsstil, blant annet ved kostholdsendringer og mer fysisk aktivitet. Medikamentell forebygging kan være aktuelt hos personer med særlig høy risiko.

Forebygging av type 2-diabetes – en oversikt

Jo mer informasjon, desto bedre er det?

Et skjema (fødselskart) til bruk blant gravide på Romerike for å bedre kommunikasjonen med helsepersonell, gav ingen positive effekter utover gode tilbakemeldinger fra brukere. Flere av dem som hadde brukt skjemaet, følte mindre trygghet ved fødselen enn gravide som ikke hadde brukt det.

Å spise av kunnskapens tre er ikke gratis

Fødselskartet – effekt og evaluering

Delirium hos eldre

Delirium er en vanlig og kompliserende tilstand hos eldre i sykehus og sykehjem. Symptomer og alvorlighetsgrad varierer. Behandlingen må først og fremst bestå i å optimalisere oksygenering, hjerneperfusjon, elektrolyttnivå, metabolisme og god pleie. Medikamentell behandling bør bare benyttes ved agitasjon, utagering og psykotiske symptomer.

Medikamentell behandling av delirium hos eldre

Alternative behandlingstilbud i sykehus?

De fleste sykepleiere, stråleterapeuter og kontoransatte ved fem norske kreftavdelinger er positive til at kreftpasienter bør tilbys komplementær (alternativ) behandling under sykehusopphold. Færre leger (55 %) var positive til dette.

Tilbud om komplementær behandling i sykehus?

Anbefalte artikler