Sink og infeksjoner hos barn i utviklingsland

Tor A. Strand Om forfatteren
Artikkel

Diaré og lungebetennelse er de vanligste årsakene til sykdom og død blant små barn i utviklingsland. Det fødes årlig omkring 135 millioner barn, 12 millioner av disse dør før de fyller fem år, 2,5 millioner av diaré og noen flere av lungebetennelse. Om lag halvparten av alle dødsfall på grunn av diaré er assosiert med persistent diaré som er en diaréepisode som varer i over to uker. Underernæring er en viktig underliggende årsak til persistent diaré og lungebetennelse. Underernærte barn som får langvarige og alvorlige infeksjoner, blir ytterligere svekket og det kan dermed oppstå en ond sirkel av underernæring og infeksjoner. Kliniske forsøk har vist at peroral sinkbehandling ved akutt diaré kan redusere alvorligheten, og da særlig varigheten av sykdommen.

Doktorgradsarbeidet består blant annet av to kliniske forsøk med til sammen over 4 000 barn i India og Nepal. Et terapeutisk feltforsøk med 1 800 6 – 35 måneder gamle nepalske barn med akutt diaré viste at oralt sinktilskudd reduserte risikoen for persistent diaré med 50 %. Dette forsøket viste også at sink gitt av mødre hadde samme effekt som når det ble gitt av helsearbeidere. I et annet forsøk med antatt friske 6 – 30 måneder gamle indiske barn ble sink gitt daglig i fire måneder. I dette preventive forsøket reduserte daglig sinktilskudd risikoen for å få lungebetennelse med 26 %. Videre viste studiene at alvorlighetsgraden av en infeksjon, reflektert blant annet i feber, er assosiert med lavere sinknivåer i blodet. Dette må tas hensyn til ved vurdering av sinkstatus i befolkningsgrupper der infeksjonssykdommer er vanlig.

I doktorgradsarbeidet inngikk også to dyrestudier som viste at sinkmangel fører til en betydelig reduksjon i immunresponsen mot pneumokokker, til alvorligere pneumokokkinfeksjon og økt dødelighet. Disse funnene kan være med på å forklare hvordan rutinemessig sinktilskudd reduserer risikoen for pneumoni.

Studien fra Nepal ble presentert på et WHO- møte i New Delhi i mai 2001. Resultatene fra denne og andre studier kan om kort tid føre til en anbefaling om å gi sink til barn med akutt diaré i utviklingsland. Sink er et billig terapeutisk tiltak som kan bidra til å redusere barnedødeligheten i fattige land. Studiene som viser at korreksjon av sinkmangel kan føre til en redusert forekomst av lungebetennelse, kan være med på å føre til strategier som vil bedre barns sinkinntak. Det ble også konkludert med at det er plausibelt at sinktilskudd virker terapeutisk ved pneumoni og at denne hypotesen bør prøves ut i kontrollerte kliniske forsøk.

Avhandlingens tittel

Zinc and infectious disease – studies of mice and men

Utgår fra

Senter for internasjonal helse

Disputas 31.10. 2003

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler