Cytokiner og kjemokiner ved koronar hjertesykdom

Torgun Wæhre Om forfatteren
Artikkel

Aterosklerose er karakterisert av fettakkumulering i arterieveggen, men hvite blodceller som monocytter/makrofager og T-celler er også tallrike i plakkene. Ved blant annet å produsere cytokiner og kjemokiner kan disse cellene spille en viktig rolle ved utvikling av aterosklerose, og for prosessene som leder frem mot plakkruptur og akutte koronare hendelser. HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner) senker kolesterolnivået, men har også mulige antiinflammatoriske egenskaper.

Hensikten med avhandlingen var å:

  1. Forsøke å kartlegge uttrykket av ulike cytokiner og kjemokiner i perifere mononukleære blodceller (PBMC) og plasma/serum hos pasienter med stabil og ustabil koronarsykdom.

  2. Studere effekter av enkelte cytokiner på prosesser som kan forsterke aterogenesen eller lede til plakkruptur i cellekulturer med PBMC og makrofager.

  3. Undersøke effekter av statinbehandling på nivåene av cytokiner og kjemokiner.

Studiens hovedfunn viste at pasienter med stabil koronarsykdom hadde forhøyede nivåer av flere cytokiner (TNF-α, IL-10, IL-1, IL-1-reseptorantagonist (IL-1Ra) og IL-7), kjemokiner (IL-8, MIP-1α, MIP-1β) og kjemokinreseptorer (CCR1, CCR2, CCR4, CCR5) sammenliknet med friske kontrollpersoner, vist på gennivå i PBMC og/eller på proteinnivå i plasma/serum. Pasienter med ustabil angina pectoris hadde spesielt høye nivåer av inflammatoriske cytokiner (TNF-α, IL-1 og IL-7) uten en tilsvarende økning av mengden antiinflammatoriske cytokiner (IL-10 og IL-1Ra). I celleforsøk hemmet IL-10 produksjon av TNF-α, IL-8, vevsfaktor og matriksdegraderende enzymer i PBMC fra pasienter med ustabil angina, og økte fettakkumulering i en human makrofagcellelinje ved å hemme apoptose av disse cellene. IL-7 og IL-1β på sin side økte produksjonen av henholdsvis kjemokiner og cytokiner i TNF superfamilien i PBMC fra koronarpasienter. Behandling med statiner i seks måneder nedregulerte mRNA-nivåer av IL-1, IL-1Ra, kjemokinene IL-8, MIP-1α, MIP-1β og kjemokinreseptorene CCR1 og CCR2 i PBMC fra pasienter med stabil koronarsykdom.

Inflammatoriske cytokiner som TNF-α og IL-1 kan fremme aterogenese og plakkdestabilisering, mens antiinflammatoriske cytokiner har beskyttende effekter. Den inflammatoriske versus antiinflammatoriske overvekt som ble funnet hos pasienter med ustabil angina, kan være med på å forsterke en ustabil koronarsituasjon. IL-10 hemmet flere plakkdestabiliserende prosesser, og dette cytokinet kan ha terapeutisk potensial ved ustabilt koronarsyndrom. Et økt uttrykk av kjemokiner og kjemokinreseptorer, kan bidra til rekruttering av leukocytter og forsterke en inflammatorisk respons i plakkene. Det at IL-7, som kan frigjøres fra aktiverte blodplater, stimulerte til kjemokinproduksjon, understøtter at blodplater kan bidra til økt inflammasjon hos koronarpasienter. Statinenes antiinflammatoriske egenskaper kan bidra til den gunstige kliniske effekten av disse medikamentene hos koronarpasienter.

Avhandlingens tittel

Inflammatory mechanisms in coronary artery disease. The role of cytokines and chemokines. Clinical and experimental studies

Utgår fra

Institutt for indremedisinsk forskning

Hjertemedisinsk avdeling

Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

Instituttgruppe for klinisk medisin

Rikshospitalet

Disputas 14.5. 2004

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler