Å lære å mestre

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Den tredje nasjonale konferansen om helse, læring og mestring ble arrangert i Oslo i november. Konferansens tema var samhandling mellom fagpersoner, pasienter og pårørende.

– Stadig flere kronisk syke må leve med plager som ikke kan helbredes. En viktig forutsetning for at en behandling skal lykkes er å få pasienten til å mestre egen sykdom, sa Jan Otto Risebrobakken, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– De senere årene har det vært økende oppmerksomhet rundt mestring. Det er nå etablert i alt 30 lærings- og mestringssentre og flere er på trappene. Dette er en positiv utvikling. Det fine med disse sentrene er at her møtes pasientene, de pårørende og helsearbeiderne på samme nivå. Alle har noe å lære av hverandre, sa statssekretæren.

– Myndighetene kan gjøre flere grep for at betydningen av læring og mestring av sykdom kan slå rot. Mye er allerede gjort. I lov om spesialisthelsetjenesten av 2.7. 1999 er opplæring av pasienter og pårørende oppført som en av fire kjerneoppgaver på lik linje med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og forskning. Fra og med i år er det også innført en poliklinisk takst for opplæring, uavhengig av diagnose, sa Risebrobakken.

– Fastlegen vil gjerne samarbeide med pasientene og lærings- og mestringssentrene, sa Kjell Maartmann-Moe, leder i Alment praktiserende lægers forening. – Fastlegen kjenner pasienten godt. Bruk oss, oppfordret han. – Mange pasienter innhenter i dag informasjon om sin egen sykdom blant annet på Internett. Det kan være vanskelig å sile og tolke alle opplysningene. Fastlegen kan bistå ved å tolke og forklare det stoffet den enkelte har innhentet, sa Kjell Maartmann-Moe. – Kvalitetssikring av informasjon er ikke alltid så enkelt, men det er viktig. Spør og grav selv om du tror du forstår noe. Da blir læringen og mestringen bedre, oppfordret han.

– Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten holder nå på å utvikle en ny kunnskapsportal for helsespørsmål, der pasientene skal være sikret balansert informasjon. Portalen som skal være i drift i løpet av første halvår 2005, ønskes velkommen, sa Maartmann-Moe.

I en kommentar føyde han til at praksiskonsulentordningen er en fin måte å bygge bro mellom lærings- og mestringsentrene og fastlegene.

Anbefalte artikler