Bedre kvalitet for sykehjemspasientene

Lisbet Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet står sammen for å forbedre kvaliteten for sykehjemspasientene.

Rapporten om bemanning og tjenestetilbud i sykehjem gir ikke støtte til kravet om bemanningsnorm for alle yrkesgrupper som virkemiddel for å øke kvaliteten på tjenesten til pasientene i sykehjem (1).

– Oppgaven fremover blir derfor å finne de riktige virkemidlene for å heve kvaliteten, sa Hans Kristian Bakke da de tre organisasjonene i oktober innkalte til pressekonferanse om rapporten. – Forbundenes virkemidler er ulike, men vi mener de vil virke sammen og i sum øke kvaliteten, sa Bakke.

Organisasjonene opprettholder og gjentar kravet om bemanningsnorm for legetjenesten i sykehjem (2, 3).

– Rapporten viser tydelig at det er en klar sammenheng mellom hvor mye legetjenester som tilbys den enkelte sykehjemspasient hver uke, og kvaliteten på tjenestene. Bemanningsnormer fremstår således både som et hensiktsmessig og nødvendig virkemiddel for å sikre god kvalitet, sa Legeforeningens president.

Rapporten viser at kompetansen til alle ansatte ved sykehjemmene spiller en viktig rolle for kvaliteten på tjenesten. De tre organisasjonene mener derfor at kompetanseutvikling av sykehjemspersonell bør tydeliggjøres som en forpliktelse overfor arbeidsgiver.

– Med stadige omorganiseringer og endringer er god og tydelig ledelse en forutsetning for å sikre god kvalitet på de tjenestene som skal utføres, sa Erik Bårdseng fra Norsk Sykepleierforbund. – Sammensatte behov hos pasientene krever kompetente ledere som mestrer både faglige og ledelsesmessige utfordringer. Dette er ledere som kan rekruttere og beholde kompetent personell, og samtidig drive utvikling. Rapporten synliggjør behovet for særskilte etter- og videreutdanningstilbud for ledere på ulike nivå. Dette krever – etter Sykepleierforbundets mening – en intensivert satsing på lederopplæring og styrket fokus på fagledelse, sa Bårdseng.

– Rapporten viser med all tydelighet at for å ta vare på pasientene, må de ansatte ha et godt arbeidsmiljø. Kontinuitet blant bemanningen er viktig. Det er gledelig at et stort flertall av pleierne i undersøkelsen har en positiv vurdering av sine arbeidskolleger når det gjelder å vise engasjement, å være personlig egnet til jobben og å være fleksible. For at pleierne skal ta godt vare på pasientene og hverandre som kolleger, må ledelsen ta godt vare på pleierne. Så enkelt og så vanskelig er det, sa Kjellfrid Blakstad fra Fagforbundet.

Anbefalte artikler