Les mer om …

Artikkel

Når noen skader seg med vilje

Villet egenskade kalles det når noen påfører seg selv fysisk skade eller forgiftning og handlingen ikke medfører døden. Hensikten har altså ikke nødvendigvis vært å dø. Den psykososiale oppfølgingen etter medisinsk behandling av slike skader på eller utenfor sykehus er ofte mangelfull. En studie fra Trondheim viser nedgang i antall sykehusinnleggelser for akutte selvpåførte forgiftninger i perioden 1978 – 2002.

Når noen skader seg med vilje

Er toppidrett sunt?

Kirurgi ved basalcellekarsinom

Kirurgisk eksisjon og frysebehandling av basalcellekarsinomer gir vanligvis gode resultater. Det viser en prospektiv norsk studie der pasientene ble fulgt i opptil fem år. Risikoen for residiv var assosiert med svulststørrelsen.

Kirurgisk behandling av basalcellekarsinomer

Hypertriglyseridemi

Moderat hypertriglyseridemi er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, og alvorlig hypertriglyseridemi gir risiko for pankreatitt. Insulinresistens er en vanlig årsak til hypertriglyseridemi. Hvilke behandlingsalternativer finnes?

Hypertriglyseridemi – diagnostikk, risiko og behandling

Forgiftet med arsen?

Arsenforgiftning er sjeldent, men fikk for en tid tilbake mye oppmerksomhet i mediene. Symptomer og funn kan være uspesifikke, og diagnosen må bekreftes ved påvisning av arsen i blod, urin eller hår. Inntak av uorganisk arsen kan gi akutte abdominalsmerter, diaré og oppkast. Karakteristisk for kronisk forgiftning er hyperkeratose i håndflater og fotsåler, pigmentforandringer og konjunktivitt.

Forgiftning med arsen

Atypisk sykdomspresentasjon hos eldre       

Ikke sjelden debuterer sykdom hos eldre med symptomer som ikke helt passer med læreboken. Atypisk sykdomspresentasjon er særlig hyppig hos skrøpelige eldre. Historien om danseløven som ikke lenger kunne svinge seg, er noe å lære av.

Danseløven som ikke lenger kunne svinge seg

Atypisk sykdomspresentasjon hos eldre

Skiftarbeid i offshoreindustrien

Nattarbeid er assosiert med søvnproblemer, men en biologisk tilpasning til nattarbeid skjer trolig lettere på oljeplattformene i Nordsjøen enn på land. Skiftarbeid og nattarbeid ser ut til å øke risikoen for ulykker og skader.

Arbeidstakere i metallindustrien har høy risiko for øyeskader viser en gjennomgang av data fra skaderegisteret og innrapporterte skader til Rikstrygdeverket. Det bør innføres påbud om bruk av vernebriller.

Er søvnvansker ved nattarbeid et problem for offshoreindustrien?

Skiftarbeid og ulykker – relevans for offshoreindustrien

Kan arbeidsrelaterte øyeskader unngås?

Anbefalte artikler