Fra møtet 20.9. 2004

Artikkel

Forhandlingsdelegasjon

Hans Kristian Bakke, Lars Eikvar, Geir Ketil Røste, Asle W. Medhus, Hilde Engjom og Øyvind Sæbø oppnevnes som forhandlingsdelegasjon til tariffområdet NAVO-Helse. Utvalget kan suppleres med representanter fra berørte yrkesforeninger/Norsk medisinstudentforening avhengig av temaet som er på dagsorden. Presidenten gis fullmakt til å foreta slik supplering. I tillegg kan representanter fra sekretariatet innkalles.

Nettside for tillitsvalgte

Den lukkede siden for tillitsvalgte erstattes av en åpen startside. Denne leder tillitsvalgte til annen informasjon og annet tilbud på nettet. Det forutsettes at generalsekretæren, i samarbeid med de tillitsvalgte, gjennomfører tiltak i tråd med planen.

Oversendelsesvedtak fra landsstyremøtet

Sentralstyret vedtok at sakspapirer til landsstyremøtet skal legges ut på Legeforeningens nettsider. Bakgrunnen er et forslag fremkommet under landsstyrets debatt om prinsipp- og arbeidsprogrammet for 2004 – 05. Sentralstyret kan, etter særskilt vurdering, bestemme at enkeltsaker eller deler av enkeltsaker ikke legges ut.

Rapportering via Internett

Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå leverandøravtale vedrørende utvikling av løsning for elektronisk rapportering om spesialistutdanningen fra utdanningsavdelingene ved sykehusene. Systemet skal være et ledd i den løpende rasjonalisering i sekretariatet og bidra til enklere og mer effektivt arbeid med rapporteringen. Løsningen vil i tillegg være et ledd i «e-ifisering» av Legeforeningen. Kostnadene, som har en ramme på kr 750 000, belastes utdanningsfond I, vesentlig i 2005.

Synliggjøring av etterutdanning

Det bevilges inntil kr 250 000 fra utdanningsfond I til utvikling av Internett-basert, elektronisk datasystem for registrering og rapportering av legespesialistenes etterutdanning.

Rammeavtale for private legespesialister

Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Legeforeningen om avtalepraksis for legespesialister sies ikke opp fra Legeforeningens side. Gjeldende avtale som regulerer vilkår og rammebetingelser for tildeling og drift av avtalepraksis for legespesialister, måtte sies opp innen 30.9. 2004 dersom man ønsket å reforhandle avtalen. Dersom det ikke gis oppsigelse fra noen av avtalepartene, vil avtalen gjelde frem til 31.12. 2005. Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) hadde konkludert med at avtalen ikke bør sies opp.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49565

Anbefalte artikler