Artikkel

Finansiering av seminar

Sentralstyret bevilget inntil kr 65 000 for gjennomføring av seminar vedrørende allmennmedisinsk forskning på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 21.10. 2004. Seminaret er et ledd i å videreføre prosessen med å søke å finne gode faglige og finansielle løsninger for å styrke allmennmedisinsk forskning.

Økning i kursavgiftenefor utdanningsfond I

Kursavgiftene for kurs i legers videre- og etterutdanning økes med virkning fra 1.1. 2005. Økningen er begrunnet i de nye reglene for samhandling med industrien som ble vedtatt på landsstyremøtet i 2004. Kursavgiftene har økt med 300 – 700 kroner. De nye kursavgiftene er: kr 1 200 for dagskurs, kr 1 600 for todagers kurs, kr 2 200 for tredagers kurs, kr 2 800 for firedagers kurs og kr 3 400 for femdagers kurs. For kurs over fem dager: kr 500 per etterfølgende kursdag.

Utdanningsavtaler i spesialiseringen

Sentralstyret vedtok endrede retningslinjer for utdanningsavtaler i spesialiseringen av leger mellom godkjente utdanningsinstitusjoner, og mellom utdanningsinstitusjoner og institusjoner som ikke er godkjent for spesialisering. De nye retningslinjene inkluderer også spesialisering i spesialistpraksis. Det forutsettes at kravene til utdanningsutvalg, utdanningsplaner, formell veiledning og internundervisning oppfylles ved de godkjente utdanningsinstitusjonene som deltar i samarbeidet.

Les retningslinjene på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49300

Landsstyresak – forslag om ny grenspesialitet

Norsk gynekologisk forening og Norsk onkologisk forening har fremmet forslag om opprettelse av gynekologisk onkologi som grenspesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Sekretariatet har utarbeidet utkast til brev som sendes avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger, spesialitetskomiteer og spesialitetsrådet.

Godkjenning av utdanningsavtale

Sentralstyret godkjente søknad om et samarbeid mellom Det norske radiumhospital HF og Laboratorium for patologi AS om spesialistutdanning i patologi. Sentralstyret forutsetter at samarbeidet gjennomføres som en prøveordning for inntil tre leger under spesialisering. Prøveordningen gis for en treårs periode, og det forutsettes en evaluering av utdanningsavtalen etter at prøveordningen er avsluttet.

Nye retningslinjer etter industrivedtak

Sentralstyret vedtok forslag til endrede retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til videre- og etterutdanningen. De fleste endringene er basert på landsstyrets vedtak om at medisin- og utstyrsindustrien ikke kan være involvert i kurs som skal telle som ledd i legers videre- og etterutdanning. Endringene er tråd med de signaler som ble gitt under behandlingen av saken i landsstyret. De nye retningslinjene gjelder for kurs arrangert etter 1.1. 2005. De oversendes Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling til orientering.

Les retningslinjene på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=5766

Hovedavtalerevisjonen i Oslo

Sentralstyret tok til etterretning at Akademikerne-Kommune har vedtatt å gå til søksmål mot Oslo kommune med påstand om at det er inngått ny gyldig og bindende hovedavtale mellom de to partene. Bakgrunnen for saken er at det ikke ble oppnådd generell enighet mellom Oslo kommune og alle organisasjonene om ny hovedavtale i 2004. Bare Akademikerne aksepterte det siste tilbudet som kommunen fremsatte. Akademikerne mener at aksepten binder kommunen til en egen avtale med Akademikerne. Akademikerne har bevilget kr 100 000 til sakførsel, og foreslått en nøkkel for det enkelte forbunds dekning av eventuelle utgifter utover dette.

Nye oppnevningertil kvalitetssikringsfond

Kjeld Malde (leder), Trygve Aanjesen og Kristina Johannessen er oppnevnt som representanter til kvalitetssikringsfond I for perioden 2004 – 07. Vararepresentanter er Johnny Mjell, Ingrid Hauge Lundby og Oscar Løvdal.

Knekkpunktsaken

I sentralstyrets møte 17.6. 2004 fikk gruppe for likestilling etter oppheving av knekkpunkt avslag på søknad om økonomisk støtte til en rettslig prøving av forskjellsbehandlingen av dem som ble pensjonister før og etter 1.5. 2000. Gruppen hadde nå søkt om økonomisk støtte til en utenomrettslig løsning av tvisten gjennom et intensivert informasjons- og påvirkningsarbeid overfor de politiske partier og deres stortingsgrupper. Som uttrykk for Legeforeningens støtte til at det søkes oppnådd likebehandling av tidligere og nye pensjonister etter opphevelse av knekkpunktregelen per 1.5. 2000, innvilges ytterligere kr 50 000 til informasjons- og påvirkningsarbeid.

Overdragelse av aksjer

Sentralstyret vedtok å overdra Legeforeningens 30 000 aksjer i Norsk Reseptanalyse AS vederlagsfritt til RF-Forskningsinvest AS.

Spesialitetsstrukturen

Sekretariatet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) utarbeidet i mars 2004 en utredning om spesialitetsstrukturen i indremedisin og kirurgi. Saksområdet hadde tidligere flere ganger vært til behandling i Legeforeningen. Saken ble sendt på høring til avdelinger, spesialforeninger, yrkesforeninger, spesialitetsrådet og spesialitetskomiteene med høringsfrist 30.6. 2004.

På bakgrunn av de innkomne uttalelsene er det utarbeidet brev med Legeforeningens anbefalinger til NR. Der fremgår det blant annet at foreningen ikke ser grunnlag for å anbefale en forkorting av spesialistutdanningen i de indremedisinske og kirurgiske grenspesialitetene fra sju til 6 1/2 år. – Hvis utdanningstiden reduseres, vil det bli mindre attraktivt å velge forskningsarbeid, fordi det vil ta tid fra klinisk praksis, påpeker Legeforeningen i brevet.

Foreningen mener også det er mest hensiktsmessig at geriatri forblir en grenspesialitet under hovedspesialiteten indremedisin, fremfor å omgjøre geriatrien til hovedspesialitet med seks års utdanningstid. Legeforeningen stiller seg ellers positiv til en godkjenning av seks måneders tjeneste i sykehjem tellende for spesialistutdanning i indremedisin og geriatri.

Les hele brevet på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49190

Spesialister i fordypningsstillinger?

Sentralstyret konstaterte at det dessverre er en uklarhet i forståelsen av A2-avtalen vedrørende tilsetting i fordypningsstillinger, og hvorvidt godkjente spesialister kan tilsettes i disse stillingene. I kommende avtalerevisjon forutsettes det en tydeligere presisering av den avtaleforståelse som skal praktiseres. Alle sider ved rangering og tilsetting i fordypningsstillingene vurderes frem mot tariffrevisjonen. I henhold til tidligere stillingsstrukturavtaler var rangeringen til fordypningsstillingene basert på merittberegning relatert til tjeneste i faget, vitenskapelig arbeid, undervisning, administrasjon og tillitsverv, slik at det ofte var godkjente spesialister som ble rangert høyest til fordypningsstillingene.

Selvstendig standpunkt mot dødsstraff

I sitt møte 10.2. 2004 vedtok sentralstyret å fremlegge for det første nordiske legerådsmøte spørsmålet om de nordiske legeforeninger – hver for seg eller i fellesskap – burde uttrykke sin avstand fra enhver anvendelse av dødsstraff. Det nordiske legerådsmøtet sluttbehandlet ikke saken, men oppfordret Legeforeningens sentralstyre til å ta selvstendig standpunkt til spørsmålsstillingen. Sentralstyret vedtok derfor på møtet 24.8. at Den norske lægeforening tar avstand fra enhver anvendelse av dødsstraff.

Anbefalte artikler