Enkelt og engelsk om øyne

Bente Haughom Om forfatteren
Artikkel

Khaw, P.T.

Shaw, P.

Elkington, A.R.

ABC of eyes

4. utg. 85 s, ill. London: BMJ Books, 2004. Pris GBP 25

ISBN 0-7279-1659-9

Dette er fjerde utgave av boken, fortsatt i A4-format med myke permer. CD-ROM følger med. Det er praktisk hvis man ønsker å ha en utgave av teksten hjemme og en på kontoret. I tillegg går det an å laste ned tekst til håndholdte «PDF-devices».

Kapitlet om refraksjonslidelser er utvidet med 50 %, fra fire til seks sider. Det er trolig i dette feltet de største endringene har skjedd siden forrige utgave. I tillegg er det kommet to nye kapitler; ett om aldersrelatert maculadegenerasjon, og ett om global betydning av øyesykdommer. Teksten er også lett omarbeidet utseende messig ved at tekstblokkene er flyttet fra høyre til venstre på siden.

Boken er symptombasert og egner seg for allmennleger og medisinstudenter. Det er lite trolig at den noen gang vil erstatte Nordisk lærebok i øyesykdommer for studentene. Til det er den for mye orientert mot engelske forhold. Som et supplement kan den fungere bra. Det er likevel noe problematisk at det flere steder introduseres relativt vanskelige begreper som ikke forklares før lenger ut i teksten. Eksempelvis nevnes «amblyopia» allerede på side 1 i kapitlet om anamnese og undersøkelse uten at det der gis annen forklaring enn «lazy eye». Dette siste uttrykket brukes heller ikke på norsk.

Beskrivelsen av de forskjellige undersøkelsesteknikker er kortfattet, og jeg tror spesielt delen som beskriver synsfeltsundersøkelse ville hatt godt av en forklarende figur, selv om denne kommer lenger bak, i kapitlet om akutt synstap.

Studenter vil trolig foretrekke å forholde seg til norsk terminologi, for eksempel «bakre synekier» i stedet for «a pupil stuck down to the lens». Vi bruker heller ikke begrepet «corneal abscess» når det er snakk om en keratitt med et lokalt infiltrat i cornea.

Noe begredelig er det også sett med norske øyne at det utmerkede Schiøtz’ tonometer ikke er nevnt. Det er vel heller ikke helt korrekt at palpasjon av intraokulært trykk bare er nyttig når trykket er svært høyt, som ved trangvinkelglaukom. En sideforskjell vil ofte være mulig å kjenne for følsomme fingrer, også ved moderat forhøyet trykk.

I tillegg skriver forfatterne at pasienten kan beholde brillene på under oftalmoskopi dersom de har en større refraksjonsfeil, selv om dette kan gi større problemer med reflekser. Jeg tviler på at det vil bli en særlig god undersøkelse. Da ville det være bedre kort å forklare prinsippet om å legge sammen pasientens refraksjonsfeil med sin egen for å stille inn oftalmoskopet korrekt.

Det at boken er skrevet for engelske forhold gjør også at regler for førerkort, hvilke sykdommer som er meldepliktige, og adresser til synshemmedes organisasjoner vil være annerledes. Med disse forbehold mener jeg likevel at dette er en nyttig og lærerik bok med mange gode bilder og illustrerende figurer. For allmennpraktikere representerer den en mulighet til å få en oversikt over siste nytt i refraktiv kirurgi og behandling av aldersrelatert maculadegenerasjon.

Anbefalte artikler