Generalforsamlingen består i Aplf

Kirti Mahajan Thommesen, Ellen Juul Andersen Om forfatterne
Artikkel

Det knyttet seg spenning til det prinsipielle forslaget fra styret i Alment praktiserende lægers forening om å la et representativt landsråd bli foreningens høyeste organ.

Pernille Nyhlen var en av de mange som tok ordet da Aplfs organisasjon ble diskutert. Foto Ellen Juul Andersen

Svein Aarseth presenterte strukturutvalgets forslag. Generalforsamlingen fant sted i Drammen 27. august, og han illustrerte den geografiske betydningen av generalforsamlingen ved at det var 20 representanter fra Buskerud til stede. Aarseth reiste spørsmålet om generalforsamlingens representativitet, og om den er egnet som øverste beslutningsorgan.

Stort engasjement

Styrets forslag var å styrke landsrådsfunksjonen (1). Forslaget innebar at generalforsamlingen ble invitert til å ta stilling til de prinsipielle sider ved yrkesforeningens organisasjon. Dersom styret fikk tilslutning, skulle det forberedes et lovendringsforslag til generalforsamlingen i 2005.

Svein Aarseth avsluttet med å si at styret i første omgang ønsket et vedtak om at det kan jobbes videre med saken.

Svært mange ønsket ordet i debatten. Forslaget ble av Eyvinn Stangeland fra Stavanger oppfattet som å frata medlemmene medbestemmelse. Gunhild Sundal fra Stord mente det er viktig at alle medlemmene har lik mulighet til å ytre seg. – Forslaget må legges dødt, sa hun.

Kan ikke dokumenteres

Hanne Dinesen fra Oppland støttet heller ikke forslaget. Hun fryktet at engasjementet ikke ville være til stede. Imre Hercz fra Bærum sa at han aldri hadde opplevd at Aplfs generalforsamling var blitt kuppet, fordi man er engasjert i Aplf. Gunnar Ramstad fra Bergen trakk frem at ingen kan dokumentere at forslaget vil gi bedre representasjon.

Pernille Nyhlen, som var med i utvalget som utarbeidet forslaget, mente at det ikke er lett å finne en optimal modell. – Det er vanskelig for unge menn og kvinner å delta, sa hun.

Gisle Roksund fra Skien var skeptisk til forslaget og mente det innebar konsentrasjon av makt.

Etter debatten ble det fattet slikt vedtak:

Aplfs generalsforsamling kan ikke gi sin tilslutning til de prinsipielle forslag til endring i Aplfs organisasjon som er fremlagt for generalforsamlingen 2004. Generalforsamlingen pålegger styret å avslutte dette arbeidet.

Når det gjelder forslaget om landsrådet som Aplfs øverste organ, stemte 32 personer (57 %) mot forslaget og 24 personer (43 %) for.

Anbefalte artikler