Fastlegene kobles til Norsk helsenett

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det er enighet om et nasjonalt tilbud om en grunnpakke for tilknytning av fastlegekontor til Norsk helsenett as og elektronisk signatur.  – Benytt tilbudet, oppfordrer president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

– Ønsket om å legge til rette for langt større bruk av elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten har vært sterkt lenge, både i Legeforeningen og hos myndighetene. Særlig allmennlegene har vært pådrivere i så måte, sier Bakke. Han oppsummerer lang tids frustrasjon knyttet til spørsmålet om hvem som skal bære kostnadene ved slik tilkobling, og presentasjon av tilbud til legene med sterkt varierende kostnad og innhold.

– Det er svært gledelig at vi nå, gjennom et godt samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Rikstrygdeverket, har klart å etablere en enhetlig pakke for tilknytning til Helsenett som tilbys fastlegene, sier presidenten.

Dette innebærer at fastlegene får et tilbud som er likt over hele landet hva gjelder både pris og innhold. – Tilbudet innebærer at myndighetene har tatt innover seg at fastlegene er helt sentrale i etablering av elektronisk kommunikasjon i helsevesenet. Videre at kostnadene knyttet til fastlegenes bruk av helsenettet først og fremst er en oppgave for det offentlige å dekke, sier Hans Kristian Bakke.

Utgifter tilsvarer besparelser

Legene får dekket de alt vesentligste av investeringskostnadene ved å koble seg opp mot nettet, men må selv sørge for å ha et datasystem som gjør slik tilkobling mulig. Videre vil det være løpende driftsutgifter, anslått til 1 000 – 1 500 kroner per måned per legekontor.

– Dette vurderer vi å tilsvare omtrent den innsparing legene selv får, ved at blant annet henvisninger kan sendes elektronisk og epikriser mottas elektronisk. Regnestykket vil slå ut noe varierende for det enkelte legekontor avhengig av blant annet hvor mange leger som arbeider der, sier Bakke.

– Legeforeningen vil anbefale medlemmene å benytte det aktuelle tilbudet. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede midler satt av til dette formålet inneværende år. Legekontorene vil få tilbud om oppkobling så langt de økonomiske midlene rekker dette året. Det er sendt ut brev fra Sosial- og helsedirektoratet til alle landets fastleger med kommunal avtale, og som nå får dette tilbudet, avslutter Bakke.

Viktig fremtidsrettet investering

Sosial- og helsedirektoratet vil i løpet av 2004 bruke 17 millioner kroner for å knytte fastlegene opp til det norske helsenettet. Samarbeidet mellom Legeforeningen, Rikstrygdeverket, de regionale helseforetak og direktoratet har bidratt til at fastlegekontorene får dekket utgiftene til helsenettoppkobling. I tillegg får de en betydelige støtte til etablering av elektronisk signatur (Public Key Infrastructure).

– Samarbeidspartene har som felles mål å stimulere til elektronisk kommunikasjon til det beste for pasienter og helsetjenesten. Ved å benytte tilbudet vil legekontorene få tilgang til elektronisk signatur, samt en postkasse for utveksling av meldinger. Fastlegene får med dette etablert en rimelig og god løsning for elektronisk kommunikasjon gjennom helsenettet, sier avdelingsdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedirektoratet.

Vær rask!

– Tilbudet varer så langt de statlige midlene rekker. Legekontor som benytter dette tilbudet, vil bli bundet til et abonnement ut 2005. I denne perioden ligger alle priser fast, sier Holte.

Tilbudet gjelder for landets allmennlegekontor med kommunale avtaler. Støtten til helsenettoppkobling tilsvarer i gjennomsnitt ca. 9 000 kroner for et kontor med tre leger. I tillegg kan det gis inntil 2 500 kroner i støtte til anskaffelse eller oppgradering av kommunikasjonsmodul, som støtter meldingsutveksling via Norsk helsenett. Støtten til etablering av elektronisk signatur utgjør ca. 11 000 kroner for et legekontor og dekker anskaffelse av sertifikater, smartkortlesere, integrasjonsverktøy. Støtten dekker også inntil 4 000 kroner for integrasjon mot eventuelle elektroniske pasientjournalsystemer.

Legekontorene må selv betale løpende driftskostnader (linjeleie og nettabonnement). – Inklusiv merverdiavgift utgjør dette i gjennomsnitt mellom 1 000 og 1 500 kroner per måned per legekontor, avhengig av hvordan tilknytningen skjer, sier Hans Christian Holte.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=50624

Anbefalte artikler