Brev fra sykehuset – hilsen industrien

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Allmennleger i Skien reagerer kraftig på at de får invitasjon til faglig møte på ark med Sykehuset Telemarks logo, signert en ansatt i et legemiddelfirma.

Temaet for møtet som kirurgisk klinikk, seksjon for urologi inviterer til, er blant annet arbeidsfordeling mellom første- og annenlinjetjenesten. Faglig ansvarlig er lege ansatt ved seksjonen. Påmelding skjer til legemiddelfirmaet Yamanouchi Pharma, og brevet er undertegnet distriktsansvarlig i samme firma på vegne av legen.

Leder av Norsk selskap for allmennmedisin, Gisle Roksund, reagerer kraftig. Så sent som i mars i år mottok allmennleger i sykehusets nedslagsfelt en annen møteinvitasjon hvor industrien og sykehuset gikk hånd i hånd. Møtet gjaldt samarbeid mellom allmennleger og sykehusets hjerte- og nyreseksjon, og var skrevet på brevark med AstraZenecas logo. Møtene skulle holdes i sykehusets lokaler. Roksund tok kontakt med sykehusledelsen, som la seg flate og forsikret at dette ikke skulle gjenta seg.

– Vi ønsker samhandling og synes det er positivt at sykehuset tar slikt initiativ, men etter vårt syn har ikke industrien noe på denne arenaen å gjøre. Dette må også være i strid med intensjonen i vedtaket om samhandling med legemiddelindustrien (1). At den siste invitasjonen til overmål er skrevet på sykehusets brevpapir, er enda verre, mener Roksund.

Sykehusdirektør Arne Rui ved Sykehuset Telemark HF ser alvorlig på saken. Både sykehusledelsen og ledelsen ved kirurgisk klinikk var ukjent med at sykehusets brevpapir er benyttet til invitasjon til et møte, undertegnet en ansatt i industrien. Rui reagerer kraftig på at dette nok en gang er tema, et knapt halvår etter at forholdet ble tatt opp ved samtlige av sykehusets avdelinger, og reglene ble innskjerpet.

– Dette er et brudd på sykehusets retningslinjer. Sammenblanding mellom legemiddelindustri og sykehuset skal ikke forekomme. Vi vil sørge for å innskjerpe rutinene overfor alle ansatte som dette kan være aktuelt for. En ny overtredelse vil føre til skriftlig advarsel, sier Rui.

Legen som står ansvarlig for møtet, kaller saken storm i et vannglass, og beklager at Roksund ikke tok den direkte opp med ham.

Anbefalte artikler