Billig behandling like bra etter nyretransplantasjon

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Azatioprin beskytter like effektivt mot avstøtningsreaksjoner etter nyretransplantasjoner som det mye dyrere medikamentet mykofenolat. Det viser en ny studie.

Mykofenolat hemmer purinsyntesen og kan undertrykke proliferasjonen av B- og T-lymfocytter. Medikamentet er forholdsvis nytt og har i kliniske studier vist seg mer effektivt enn azatioprin når det gjelder å hindre avstøtningsreaksjoner etter nyretransplantasjon. Ved slik behandling gis medikamentene i kombinasjon med ciklosporin.

I en randomisert studie med over 300 personer som hadde fått nyre fra en avdød, var forekomsten av avstøtningsreaksjoner i løpet av de første seks månedene den samme blant dem som hadde fått mykofenolat (34 %) som blant dem som hadde fått azatioprin (35 %). Mykofenolatbehandling var derimot hele 15 ganger så dyrt som azatioprinbehandling. Forfatterne mener at nefrologer bør overveie å gå tilbake til azatioprin ved transplantasjon av nekronyrer.

– Studien er interessant, men vi må nok ha flere data før vi vil vurdere å endre rutinene, sier overlege Anders Hartmann ved Rikshospitalet. – For det første er antallet som er inkludert i studien relativt lavt. For det andre er det en viss forskjell mellom gruppene, selv om den ikke er statistisk signifikant. Det er for eksempel dobbelt så mange tilfeller av steroidresistent rejeksjon i azatiopringruppen som i mykofenolatgruppen.

Ciklosporin ble gitt i form av mikroemulsjon. Denne «nye» oppløsningen har nå vært i bruk i mer enn ti år. – Vår kliniske erfaring er at mykofenolat har bedre effekt også i kombinasjon med den nye formuleringen av ciklosporin, sier Hartmann.

Anbefalte artikler