Godtgjøring for utvalgsarbeid

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har den senere tid vært økende etterspørsel etter privatpraktiserende legers deltakelse i ulike råd og utvalg. Det er positivt at myndighetsorganer og andre ønsker å bruke den kompetanse private allmennleger og spesialister besitter i slike sammenhenger.

  Legeforeningen har imidlertid erfart at det er ulike synspunkter på godtgjøring til legene som deltar i slikt arbeid.

  Det synes av og til å være liten forståelse for at næringsdrivende leger har behov for en større grad av økonomisk kompensasjon, enn ansatte leger. Disse gis som regel fri til deltakelse i utvalgsarbeid, uten trekk i lønn. De vil uansett ikke ha et tap i form av løpende utgifter som følge av slikt arbeid. Privatpraktiserende leger derimot, vil oppleve både inntektstap og tap i form av løpende driftsutgifter i praksisen. Det gis derfor praksiskompensasjon til selvstendig næringsdrivende medlemmer som sentralstyret har oppnevnt for å utføre oppgaver for Legeforeningen.

  Det skal gjøres fradrag for eventuell annen godtgjøring som mottas i forbindelse med utføring av oppgaven.

  Vil sikre enhetlig praksis

  Vil sikre enhetlig praksis

  Det kan være vanskelig å finne frem til de riktige reglene for hva som gis av godtgjøring for deltakelse i offentlige råd og utvalg. I enkelte tilfeller finnes det ikke regelverk, og godtgjøring må avtales individuelt.

  I kontrollkommisjonene for psykisk helsevern har det vært et uklart regelverk når det gjelder godtgjøring for dette arbeidet. Det har også vært praktisert forskjellig ved de ulike kommisjoner. Sosial- og helsedirektoratet har derfor gjennomført en høringsrunde på forslag til en ny forskrift om godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonene. Dette vil sikre enhetlig praksis når det gjelder godtgjøring.

  For leger er det foreslått at det skal gis 50 % av salærforskriftens sats. Satsen er per i dag kr 770 per time. Det er videre foreslått at privatpraktiserende lege gis 75 % av salærsatsen, dvs. kr 577,50.

  Legeforeningen har uttalt at satsen bør være høyere, bl.a. for å sikre rekruttering til dette viktige arbeidet. Godtgjøringen bør tilsvare den som er foreslått for kontrollkommisjonens leder, henholdsvis 75 % og 100 %, avhengig av om legen er ansatt eller næringsdrivende.

  Møtegodtgjøring

  Møtegodtgjøring

  Når det gjelder kommunene, må det skilles mellom arbeid for Oslo kommune og øvrige kommuner i området til Kommunenes Sentralforbund (KS). I Oslo kommune er det fastsatt reglement for godtgjøring av folkevalgte verv. I KS gjelder ingen felles retningslinjer for kommunene.

  Statens satser for møtegodtgjøring fremgår av Statens personalhåndbok. Selvstendig næringsdrivende som er medlemmer av statlige utvalg, oppnevnt ved kongelig resolusjon, gis per i dag kr 735 per time i møtegodtgjøring og kr 265 per time for forberedelse. Medlemmer av andre departementsoppnevnte utvalg kan gis tilsvarende godtgjøring, dersom arbeidsoppgavene ikke har karakter av ordinær saksbehandling eller samordning av ordinære oppgaver mellom virksomheter.

  Legeforeningen kan ikke se at slike forbehold er særlig relevante når det gjelder privatpraktiserende legers deltakelse i ulike utvalg. Både legen og aktuell oppdragsgiver i staten bør avklare godtgjøringsspørsmålet i forbindelse med oppnevning.

  Kollegiale samarbeidsutvalg

  Kollegiale samarbeidsutvalg

  I fastlegeordningen deltar legene i allmennlegeutvalg og lokalt samarbeidsutvalg. Allmennlegeutvalget er legenes eget organ. Her gis det ingen møtegodtgjørelse.

  For deltakere i samarbeidsutvalget i KS skal det tilstås møtegodtgjøring etter kommunens satser (rammeavtalens punkt 4.2.2).

  Det finnes ingen sentralt fastsatte satser. I Oslo gis godtgjøring i samsvar med Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, punkt IV Bydelene, kategori 3. Beløpet reguleres jevnlig. Fra og med 15.10. 2003 gis en godtgjøring på kr 460 per møte (rammeavtalens punkt 5.2).

  Private spesialister har også spesialistlegeutvalg og samarbeidsutvalg. I spesialistlegeutvalget møter legene uten godtgjøring. For deltakelse i regionale samarbeidsutvalg er godtgjøring til legespesialister ikke særskilt regulert. Sentralstyret har besluttet at fylkesavdelingene inntil videre skal forestå praksiskompensasjon i den grad deltakelsen skjer innenfor normal arbeidstid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media