Fra møtet 17.6. 2004

Artikkel

Foreningens statusrapport i 2005

Sentralstyret har vedtatt at Legeforeningens femte statusrapport skal handle om situasjonen i spesialisthelsetjenesten med vekt på utvikling, faglighet og prioritering i denne delen av helsetjenesten. Rapporten skal bygges rundt pasientens møte med ulike situasjoner i spesialisthelsetjenesten, og drøfte prioritering og faglighetsbegrepet i lys av disse. Den skal offentliggjøres i april neste år.

Nye representanter til rettshjelpsutvalget

Etter loddtrekning mellom de sju yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening (Nmf), får Norsk overlegeforening (Of), Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Praktiserende spesialisters forening (PSL) forlenget sin funksjonsperiode i rettshjelpsutvalget med to år, fra 1.1. 2005 til 31.12. 2006.

Yngre legers forening (Ylf), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (tidligere OLL) og Nmf anmodes innen 1.10. 2004 om å foreslå nye representanter til rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2005 til 31.12. 2008. Oppnevning av nye representanter finner sted i sentralstyrets møte den 20.10. 2004.

Tvistesaker til Arbeidsretten

En rekke lokale uenighetsprotokoller og/eller referater var oversendt Legeforeningen og NAVO, med ønske om en sentral løsning. Etter gjentatte møter med NAVO, og med endelig avklaring i et møte mai 2004, fremgår det at det for tiden ikke er mulig å få løst ytterligere lokale tvister mellom de sentrale parter. Det var derfor nødvendig å vurdere hvilke av tvistene som skal bringes inn for Arbeidsretten. Sentralstyret vedtok at det tas ut søksmål i fire tvistesaker. Sakene prosederes av sekretariatets advokater/-fullmektiger. Sentralstyret vurderer på et senere tidspunkt behovet for avklaring av ytterligere rettstvister.

Privat allmennpraksis i fastlegeordningen

Sentralstyret godkjente protokoll om endringer i rammeavtale mellom Oslo kommune og Legeforeningen, vedrørende privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune, med virkning fra 1.7. 2004.

Videre godkjente sentralstyret endringer i rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, også den med virkning fra 1.7. 2004.

Honorar for legeerklæringer

Det er gjennomført forhandlinger om ny 2 1/2-årig avtale om honorar for legeerklæringer til forsikringsselskapene. Satsene er regulert med 11,6 %. Det tilsvarer normaltariffens regulering i de tre siste årene. Takst for utskrift av fullstendig journal er regulert ytterligere, i den hensikt å dempe etterspørselen. Det er også innført egen takst for utlevering av journalnotat/akuttnotat.

Studentene i IT-utvalget

Legeforeningens IT-utvalg ble opprettet etter et sentralstyrevedtak i april 2002. Mandatet ble vedtatt i november samme år og yrkesforeningene ble invitert til å oppnevne en representant. Med unntak av Praktiserende spesialisters landsforening er de seks øvrige yrkesforeninger nå representert i utvalget.

Sentralstyret vedtok i junimøtet 2004 å supplere IT-utvalget med en studentrepresentant, under forutsetning av at utvalgets kostnader ikke økes som følge av utvidelsen. Norsk medisinstudentforening tilskrives og anmodes om å oppnevne en representant.

Støtte til Norsk legemiddelhåndbok

Legeforeningen har de tre siste år gitt kr 400 000 årlig til Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok. Nå hadde man mottatt forespørsel om å opprettholde det økonomisk bidraget. Sentralstyret vedtok å forlenge Legeforeningens engasjement i utgivelsen, foreløpig for 2005. Av hensyn til fremdriften yter man derfor et bidrag på kr 400 000. Beløpet gis imidlertid under forutsetning av at Norges Apotekerforening gir tilsvarende beløp, samt at øvrig finansiering sikres fra det offentliges side.

Allmennmedisinsk forskningsfond

Sentralstyret vil videreføre prosessen med å finne gode faglige og finansielle løsninger som innebærer en markert styrking av allmennmedisinsk forskning. Som ledd i denne prosessen ønsker sentralstyret, i samarbeid med Alment praktiserende lægers forening, å invitere til et seminar i løpet av høsten 2004. Der ønsker man en bred drøfting av strategier og løsninger for finansiering og organisering av slik forskning.

Vedtaksprotokoller

Vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 25.–27. mai 2004 ble godkjent og deretter offentliggjort (se www.legeforeningen.no/index.gan?id=39539).

Protokollene for de til sammen seks landsstyremøtene som har vært avviklet siden 2000, er alle lagt ut i fulltekst på Internett. Du kan enten lenke deg videre fra Legeforeningens hjemmeside, eller gå direkte til protokollene via www.legeforeningen.no/index.gan?id=174

Anbefalte artikler