Ønsker ikke å endre forskrift

Øyvind Sæbø Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke behov for særlige begrensninger i forskrivningsrett for leger over 75 år, mener Legeforeningen.

Det er ikke dokumentert at leger mellom 67 og 75 år driver mindre forsvarlig enn yrkesaktive leger. Illustrasjonsfoto

Helse- og omsorgsdepartementet (tidligere Helsedepartementet) foreslår at leger over 75 år som kan dokumentere organisert, pasientrettet virksomhet av et visst omfang får full forskrivningsrett, mens leger som ikke kan dokumentere at de driver pasientrettet virksomhet utover behandling av familie, venner og bekjente, ikke får forskrivningsrett. Leger som søker om legelisens etter fylte 75 år, må ha legeattest for at de er fysisk og psykisk skikket, foreslår departementet i utkastet til forskriftsendring.

Forslaget er sendt på høring, og ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre i juni. Legeforeningen slutter seg til hovedregelen i forslaget, som er at lisens innvilges til leger som kan dokumentere at de er fysisk og psykisk skikket og faglig oppdatert, men mener at det ikke er holdepunkter for å begrense forskrivningsretten over 75 år (1).

Legeforeningen peker på at det finnes en rekke leger i denne aldersgruppen som holder seg faglig oppdatert, uten at de driver utstrakt grad av pasientrettet virksomhet. Det er heller ikke dokumentert at leger mellom 67 og 75 år driver mindre forsvarlig enn leger i yrkesaktiv alder, påpeker Legeforeningen i sitt høringssvar (2, 3).

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=45616

Anbefalte artikler