Fra møtet 24.5. 2004

Artikkel

Honnør for kravspesifikasjon

Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) har utarbeidet innstillingen Kravspesifikasjon for senter som implanterer pacemaker i Norge. Dokumentet gir anbefalinger om kvalitetskrav knyttet til behandlingsvolum, utstyr, bemanning, dokumentasjon av pasientdata og resultater samt kvalifikasjoner hos operatør. Sentralstyret gav sin tilslutning til innstillingen og retter en takk til NCS for utmerket arbeid.

Vel utførte kvalitetsindikatorer

Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg har oppfordret alle spesialforeningene til å utarbeide kvalitetsindikatorer innenfor eget fagområde. 18 foreninger hadde sendt inn indikatorer. Helsemyndighetene har uttrykt stor interesse for kvalitetsindikatorene.Sentralstyret anser at fagspesifikke kvalitetsindikatorer er et viktig hjelpemiddel i kvalitetsforbedringsarbeidet, og takker spesialforeningene for vel utført arbeid. Indikatorene oversendes Sosial- og helsedirektoratet som grunnlagsmateriale for myndighetenes arbeid med nasjonale kvalitetsindikatorer.

Budsjett for regionsutvalgene 2004

Sentralstyret vedtok budsjett for regionsutvalgene 2004 med en totalramme på kr 750 000. Dette var i samsvar med fremlagt forslag, basert på erfaringstall fra de to foregående budsjettår.

Deltar i sykefraværsprosjekt

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har besluttet å igangsette et samarbeidsprosjekt med organisasjonene for om mulig å finne årsakene til det høye sykefraværet og søke å redusere dette. Legeforeningen er på vegne av akademikerorganisasjonene bedt om å oppnevne et medlem. Generalsekretæren oppnevner en representant fra sekretariatet.

Nettportalen Helsebiblioteket

Legeforeningen er invitert til å delta i et prosjekt for å etablere en nettbasert biblioteks- og kunnskapstjeneste. Prosjektet er en utvidelse av Sosial- og helsedirektoratets såkalte PEK-prosjekt, som foreningen allerede deltar i. Sentralstyret vedtok å delta med representanter i prosjektets styrings- og arbeidsgruppe som hittil, og vil for øvrig at Legeforeningen bidrar til at prosjektet får kontakt med fagfolk med relevant kompetanse.

I fulltekst på nett

Les hele referatet, inkludert ytterligere høringsuttalelser, på www.legeforeningen.no/index.gan?id=44163

Anbefalte artikler