Seminar om sykehusledelse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tradisjonen tro vil Legeforeningen også i år arrangere seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar – denne gang med funksjonsfordeling og samhandling som hovedtema.

  Seminaret som tidligere ble kalt «sjeflegeseminar», går inn i sitt 11. år. Seminaret avholdes som vanlig på Soria Moria hotell- og konferansesenter, 4. –5.10. 2004.

  De senere årene har norske sykehus gjennomgått flere organisatoriske endringer. En særskilt utfordring er knyttet til funksjonsfordeling. Vi ønsker å drøfte hva som ligger i begrepet, hvilke konsekvenser det vil få for det enkelte foretak og den helsetjeneste foretaket kan tilby i sitt nedslagsfelt. Videre vil vi se på de faglige konsekvenser for akuttvirksomhet, den totale faglige utvikling og driftsøkonomi i foretaket.

  Et annet aktuelt debattema er samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Det registreres manglende kommunikasjon og manglende gjensidig kunnskap om den andre parts situasjon, når en beveger seg fra ett forvaltningsnivå til et annet. Hvordan kan vi klare å samarbeide til det beste for pasienten?

  I desember 2003 vedtok Stortinget en viktig endring i pasientrettighetsloven, som gir pasienter rett til nødvendig helsehjelp og krav for behandling innen en individuelt fastsatt frist (kritisk dato). Fristen skal settes ut fra en vurdering av forsvarlighet. Ved brudd på kritisk dato følger pengene pasienten, enten til private helseytere eller til utlandet. Dette setter store krav til ventelisteføringen, pasientinformasjon og arbeid med systemer for å varsle/monitorere brudd på kritisk dato.

  De store endringene som har funnet sted, og fortsetter å skje, med rammene for vår institusjonshelsetjeneste vil ha en effekt på våre medisinske realiteter. Vi tror at et seminar for sykehusdirektører og leger med ledelsesansvar er et forum for å belyse slike endringer, og derfor vil være et viktig møtested for utformingen av vår fremtidige medisinske hverdag. Vi håper derfor på mange deltakere og konstruktive debatter og minner om påmeldingsfristen som er 8. august.

  Eventuelle spørsmål kan sendes sekretariatet v/Edith Stenberg, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no. Se for øvrig hel annonse under kurs og møter i Tidsskriftet nr. 12/2004.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media