Frisk nok til å jobbe?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra i dag, 1. juli, erstattes den tidligere sykmeldingsattesten av attesten Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom. Kun når det er tungtveiende medisinske grunner, skal legen attestere at arbeidstakeren kan være borte fra arbeidsplassen.

  Sykefraværsforebyggende arbeid og utprøvning av funksjonsevne skal gjennomføres på arbeidsplassen. Foto SCANPIX
  Sykefraværsforebyggende arbeid og utprøvning av funksjonsevne skal gjennomføres på arbeidsplassen. Foto SCANPIX

  Rikstrygdeverket har gitt ut nye regler om sykmelding. De nye reglene setter søkelyset på aktivitet på arbeidsplassen fremfor passivitet.

  De nye reglene innebærer bl.a. at legen skal vektlegge arbeidsmuligheter og aktivitet knyttet til arbeidstakerens daglige jobb, og at arbeidsplassen er viktigste arena for oppfølging ved sykdom. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide om å finne løsninger, og arbeidstaker skal så tidlig som mulig forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet.

  Endringene i folketrygdloven er en oppfølging av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

  Legger premissene

  Legger premissene

  Sykefraværsforebyggende arbeid og utprøving av funksjonsevne skal gjennomføres på arbeidsplassen. Legens oppgave blir å legge premissene for denne prosessen. Videre forventes legene å veilede personen på en måte som styrker motivasjon og trygghet for å være i arbeidsrelatert aktivitet. Med arbeidsrelatert aktivitet menes gradert sykmelding, aktiv sykmelding eller yrkesrettet attføring.

  Bare dersom det foreligger medisinske grunner til at en person ikke kan være i arbeid, kan man se bort fra kravet til aktivitet på arbeidsplassen. Dersom sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding. Bruken av aktiv sykmelding skal bli mer målrettet. Dersom den sykmeldte kan utføre en del av sine vanlige arbeidsoppgaver – enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lenger tid for å utføre oppgavene – skal det ytes graderte sykepenger og ikke brukes aktiv sykmelding. Inaktivitet utover åtte uker skal begrunnes særskilt.

  Ingen overgangsordning

  Ingen overgangsordning

  Den nye attestenMedisinsk vurdering av arbeidsmulighet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Legeforeningen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO), Sosialdepartementet og trygdeetaten.

  Blanketten skal tas i bruk fra 1.7. 2004. Det vil ikke være noen overgangsordning mellom ny og gammel blankett. Det er gitt anledning til å skrive ut blankettene på vanlige hvite ark, uten bruk av Rikstrygdeverkets fortrykte blankettsett. For utskrift på hvite ark er det i tillegg åpent for større fleksibilitet ved utfylling.

  Sykepenger stoppes

  Sykepenger stoppes

  Blankettens Del II (utvidet legeerklæring) fylles ut senest innen åtte uker hvis det er medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt. Dersom trygdekontoret ikke mottar denne erklæringen ved åtte ukers sykmelding, stoppes sykepengene. Det kreves ikke utvidet legeerklæring ved åtte uker dersom den sykmeldte forventes å bli friskmeldt innen kort tid (en til to uker), lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at vedkommende blir arbeidsfør igjen, eller når vedkommende er innlagt i helseinstitusjon.

  Legeforeningen og Rikstrygdeverket har i samarbeid utformet et fagutviklingsprogram for å styrke legenes rolle i IA-arbeidet. Det legges vekt på hvordan legene kan få bedre mulighet til å støtte opp under prosessene på arbeidsplassen. Gjennomføring skjer lokalt i løpet av året med allmennlegene, representanter fra arbeidslivet og trygdeetaten som deltakere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media