Fortsatt flere sykehusleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siden mars i fjor har økningen i antallet sykehusleger vært 2,8 %, både for overordnede og underordnede leger.

  Yrkesaktive leger i Norge etter stilling per 29.3. 2004

  Stilling

  Antall

  Kvinner %

  Medlem %

  Spesialist %

  Utlendinger %

  Overordnet sykehuslege

  5 232

  26,2

  96,9

  92,3

  13,4

  Underordnet sykehuslege

  3 560

  48,6

  97,0

  16,2

  20,4

  Turnuslege sykehus

  600

  53,2

  98,8

  0,0

  9,3

  Turnuslege kommune

  291

  51,5

  100,0

  0,0

  13,4

  Allmennlege/kommunelege mv.

  4 191

  31,3

  97,9

  55,2

  14,9

  Privatpraktiserende spesialist

  887

  22,0

  98,5

  98,9

  8,5

  Bedriftslege

  265

  35,5

  96,6

  54,0

  9,8

  Vitenskapelig stilling

  644

  31,7

  93,3

  49,4

  8,2

  Administrativ stilling

  306

  26,1

  93,1

  64,7

  4,9

  Annen stilling

  155

  21,3

  94,2

  25,2

  11,6

  Ukjent stilling

  1 441

  41,6

  51,1

  24,1

  33,7

  Totalt

  17 572

  34,7

  93,4

  54,9

  16,1

  Legefakta i nr. 21/2003 (1) viste at det har vært en sterk vekst i antallet sykehusleger i perioden 1995–2003. Nyere tall fra Legeforeningens legeregister viser fortsatt klar vekst, også for de sist oppdaterte 12 månedene. I samme periode har veksten blant allmennleger vært 2,6 %. Totalt sett er det en vekst på 3,7 % blant yrkesaktive leger i Norge.

  Tallene bygger på registrert hovedstilling og omfatter alle leger som er registrert med enten bosted eller arbeidssted i Norge. For leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, er oppdateringen av legeregisteret svært mangelfull.

  Antallet leger i legeregisteret med ukjent stilling har økt kraftig. Nesten halvparten av disse er ikke medlemmer av Legeforeningen. Leger som aldri har vært medlemmer, finnes i stor grad i denne gruppen. For de enkelte stillingsgruppene kan derfor andelen medlemmer fremstå som for høy i tabellen. Dette gjelder spesielt for turnusleger, hvor ikke-medlemmer i liten grad er registrert. Det er imidlertid også et økende antall medlemmer som vi ikke kjenner stillingen til. De fleste av disse er yngre leger. Andelen utenlandske leger er høy i denne gruppen.

  Kvinneandelen er høyest blant turnusleger og underordnede sykehusleger, lavest i gruppen «annen stilling» og blant privatpraktiserende spesialister. Dette gjenspeiler i stor grad aldersfordelingen i stillingsgruppene.

  7,7 % av de overordnede sykehuslegene mangler norsk spesialistgodkjenning, mens 16,2 % av de underordnede sykehuslegene er godkjente spesialister. Blant allmennlegene er andelen godkjente spesialister 55,2 %, de fleste i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin. Blant leger i fastlegeordningen er andelen godkjente spesialister noe høyere enn blant øvrige allmennleger og kommuneleger.

  I Legefakta nr. 10/2004 (2) så vi på statistikk for utenlandske leger i Norge, men det manglet opplysninger om stilling. Siste kolonne i tabellen viser andelen med utenlandsk statsborgerskap i de enkelte stillingsgruppene. Foruten gruppen med ukjent stilling, er andelen med utenlandsk statsborgerskap høyest blant underordnede sykehusleger og nest høyest blant allmennleger. Siden mars 2003 har andelen utenlandske statsborgere økt mest i gruppen «annen stilling i Norge»: fra 7,4 % til 11,6 %. Blant overordnede sykehusleger har andelen økt fra 12,8 % til 13,4 %, og blant leger i administrative stillinger fra 4,2 % til 4,9 %.

  Se også tabellene på nettsidene: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41484 og www.legeforeningen.no/index.gan?id=16606

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media