Fortsatt flere sykehusleger

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Siden mars i fjor har økningen i antallet sykehusleger vært 2,8 %, både for overordnede og underordnede leger.

Yrkesaktive leger i Norge etter stilling per 29.3. 2004

Stilling

Antall

Kvinner %

Medlem %

Spesialist %

Utlendinger %

Overordnet sykehuslege

5 232

26,2

96,9

92,3

13,4

Underordnet sykehuslege

3 560

48,6

97,0

16,2

20,4

Turnuslege sykehus

600

53,2

98,8

0,0

9,3

Turnuslege kommune

291

51,5

100,0

0,0

13,4

Allmennlege/kommunelege mv.

4 191

31,3

97,9

55,2

14,9

Privatpraktiserende spesialist

887

22,0

98,5

98,9

8,5

Bedriftslege

265

35,5

96,6

54,0

9,8

Vitenskapelig stilling

644

31,7

93,3

49,4

8,2

Administrativ stilling

306

26,1

93,1

64,7

4,9

Annen stilling

155

21,3

94,2

25,2

11,6

Ukjent stilling

1 441

41,6

51,1

24,1

33,7

Totalt

17 572

34,7

93,4

54,9

16,1

Legefakta i nr. 21/2003 (1) viste at det har vært en sterk vekst i antallet sykehusleger i perioden 1995–2003. Nyere tall fra Legeforeningens legeregister viser fortsatt klar vekst, også for de sist oppdaterte 12 månedene. I samme periode har veksten blant allmennleger vært 2,6 %. Totalt sett er det en vekst på 3,7 % blant yrkesaktive leger i Norge.

Tallene bygger på registrert hovedstilling og omfatter alle leger som er registrert med enten bosted eller arbeidssted i Norge. For leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, er oppdateringen av legeregisteret svært mangelfull.

Antallet leger i legeregisteret med ukjent stilling har økt kraftig. Nesten halvparten av disse er ikke medlemmer av Legeforeningen. Leger som aldri har vært medlemmer, finnes i stor grad i denne gruppen. For de enkelte stillingsgruppene kan derfor andelen medlemmer fremstå som for høy i tabellen. Dette gjelder spesielt for turnusleger, hvor ikke-medlemmer i liten grad er registrert. Det er imidlertid også et økende antall medlemmer som vi ikke kjenner stillingen til. De fleste av disse er yngre leger. Andelen utenlandske leger er høy i denne gruppen.

Kvinneandelen er høyest blant turnusleger og underordnede sykehusleger, lavest i gruppen «annen stilling» og blant privatpraktiserende spesialister. Dette gjenspeiler i stor grad aldersfordelingen i stillingsgruppene.

7,7 % av de overordnede sykehuslegene mangler norsk spesialistgodkjenning, mens 16,2 % av de underordnede sykehuslegene er godkjente spesialister. Blant allmennlegene er andelen godkjente spesialister 55,2 %, de fleste i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin. Blant leger i fastlegeordningen er andelen godkjente spesialister noe høyere enn blant øvrige allmennleger og kommuneleger.

I Legefakta nr. 10/2004 (2) så vi på statistikk for utenlandske leger i Norge, men det manglet opplysninger om stilling. Siste kolonne i tabellen viser andelen med utenlandsk statsborgerskap i de enkelte stillingsgruppene. Foruten gruppen med ukjent stilling, er andelen med utenlandsk statsborgerskap høyest blant underordnede sykehusleger og nest høyest blant allmennleger. Siden mars 2003 har andelen utenlandske statsborgere økt mest i gruppen «annen stilling i Norge»: fra 7,4 % til 11,6 %. Blant overordnede sykehusleger har andelen økt fra 12,8 % til 13,4 %, og blant leger i administrative stillinger fra 4,2 % til 4,9 %.

Se også tabellene på nettsidene: www.legeforeningen.no/index.gan?id=41484 og www.legeforeningen.no/index.gan?id=16606

Anbefalte artikler